PDF - - iffintrollc.;.(.0pya Faktiltemizin kalite yonetim sisteminde yer alan turn ic ye chs kaynakh kaptlan kapsar.
Wait Loading...
Like and share and download

iffintrollc.;.(.0pya Faktiltemizin kalite yonetim sisteminde yer alan turn ic ye chs kaynakh kaptlan kapsar.

iffintrollc.;.(.0pya Faktiltemizin kalite yonetim sisteminde yer alan turn ic ye chs kaynakh kaptlan kapsar.

Related PDF

ief es docs destacados publicaciones papeles trabajo Instituto de Estudios Fiscales INTRODUCTION 1 Non health related policies may have consequences for health that are equally or more important than the outcomes they were originally designed to produce These effects may be especially important

IFJ-Checkliste: Infrastrukturmassnahmen

lc businessplan light F2 v010

PDF Checkliste – Infrastruktur Massnahmen plusss ch abc pdf ifj ifjdoc IFJDOC 5 pdf PDF Businessplan light Jungunternehmerzentrum jungunternehmerzentrum ch Businessplan Light version UBS IFJ pdf PDF Vorlage Businessplan light

31 Ara 2017 “TFRS 3 İşletme Birleşmeleri” Standardı 31 12 2005 tarihinden sonra Bu TFRS, işletme birleşmesi tanımına uyan işlemlere veya diğer  20 Oca 2016 Anahtar Sözcükler İşletme Birleşmeleri, UFRS 3, Şirket Satınalmaları, Ters Satınalma, Kârlı Satınalma Abstract The change

 1. TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
 2. ufrs-3 kapsamında şirket satınalmalarının muhasebeleştirilmesi ve
 3. tfrs-3 işletme birleşmeleri standardı kapsamında ortak
 4. UFRS'lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-21 Ortak Kontrole Tabi
 5. Reverse Acquisitions Within the Scope of IFRS 3 Business
 6. işletme birleşmelerinde ertelenmiş vergilerin oluşumu ve özel bir
 7. UFRS Bülten
 8. UFRS 2006 cep:Layout 2.qxd
 9. IAS Plus
 10. şirket birleşmelerinde belge yönetiminin entegrasyonu:banka

iasplus IFRS fokussiert 11 2014 safe pdf IFRS fokussiert Das „große Ganze“ oder „Preis mal Menge“? IFRS Centre of Excellence November 2014 Der International Accounting Standards Board (IASB) hat am 16 September 2014 den Exposure Draft ED 2014 4 Bewertung von notierten Beteiligungen an Toch

IFRS in Focus IASB issues IFRS 16 Leases

IFRS PRACTICE ISSUES Applying the consolidation model to fund

casplus pubs files IFRS in Focus IFRS 10 pdf IFRS in Focus IASB issues amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28 related to the application of the investment entities exceptions Contents Why have amendments been issued? What are the changes introduced by the amendments? When do

audit by the Big Four accounting firms, as accountants in the US lack IFRS Berríos, M R (2012) IFRS Readiness in Latin American business curricula,  Financial Reporting Standards (IFRS) entinen International Accounting Internationalization of economic trade and globalization

 1. 1 THE RIGOR OF IFRS EDUCATION IN THE US
 2. Report to the Trustees of the IFRS Foundation
 3. Feedback from insurers on the journey to IFRS 17 and IFRS
 4. Insurers pursue different paths in Latin America
 5. Latin America
 6. IFRS 17 and IFRS 9
 7. Moving to IFRS reporting
 8. Market Reaction to the Adoption of IFRS in Europe
 9. IFRS
 10. Internationalization of economic trade and globalization of businesses

IGC NEBOSH OS&H TRAINING. International General Certificate NEBOSH

Guide to the NEBOSH International Diploma in Occupational - Elinor

1 14 Programmes offered by NEBOSH accredited course providers 6 Occupational Safety and Health Management Systems" (ILO OSH 2001) Local laws  Nov 1, 2014 NEBOSH 2016 IGC 190116 v2 (such as the NEBOSH International Diploma in Occupational Health and

 1. RoSPA's NEBOSH e-book
 2. QHSE International
 3. nebosh igc course specimen question & answers
 4. NEBOSH International General Certificate
 5. Guide to the NEBOSH International Diploma in Occupational
 6. Courses and Services Guide
 7. Customized safety training
 8. Safety Training
 9. Arabian Safety Training Center
 10. INTERNATIONALLY RECOGNIZED HSE TRAINING

28 maio 2013 países – religião, economia, cultura, ciência e tecnologia, etc –, emergem de outros países Exemplos claros disso são as questões ambientais, os conflitos religiosos e étnicos três já comentadas Os benefícios e as  questões exigirão

 1. igepp
 2. universidade federal de minas gerais escola de ciência da
 3. universidade federal de são carlos departamento de ciências
 4. universidade federal do ceará centro de ciências agrárias
 5. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ SETOR DE CIÊNCIAS
 6. universidade federal do rio grande do norte centro de ciências
 7. questões exigirão decisões subsequentes ao longo da trajetória de qualquer política pública
 8. objeto de uma grande polêmica na Ciência Política
 9. será comentada abaixo
 10. atualmente no IGEPP
Home back Next

St t ULUDAt UNIVERSITESI «1:* rut,

IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI KALITE KAYITLARI PROSEDU...

Description

ELK YAYLN

St t «1:* rut ,

ULUDAt UNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI KALITE KAYITLARI PROSEDURU

REFERANS STANDART MADDE: ISO 9001: 2008

TARilli 02.12.2013 REVIZYON NO 01

TOPLAM SAYFA 1/2 REVIZYON TARBli 26.02.2014

PROSEDUR KODU: PR 02

Bu prosedur Fakultemiz bunyesinde Kalite Yonetim Sistemi icerisinde tammlanmis,

geriye yonelik olarak sistemin izlenebilirligi ye etkinligi actsmdan tutulan kayitlann tammlanmast,

arsivi ye imhasmda uygulanacak yOntem ye sorumluluklan belirler.

2.KAPSAM

Faktiltemizin kalite yOnetim sisteminde yer alan turn ic ye chs kaynakh kaptlan kapsar.

SORUMLULUICLAR

Bu prosediinin takibinden Yonetim Temsilcisi,

Dekan Yarchmaan,

Birim sorumlulan sorumludur.

izlenebilirliklerini saglamak amaci ile belirlenmis formatlara yazilmasi ile olusan dokOmarnarchr.

UYGULAMA 5.1.

Kaydlarm Hamrlanmast,

Tanunlanmast y e Muhafazam

Kalite Yonetim Sistemimizin dokuman yapisi Dokuman Yonetimi Prosedurunde (PR 01) tammlatuntsfir.

Kalite yOnetim sistemi icerisinde kalite kap-Elan asagidaki sekilde tammlamr.

Okulumuz blinyesi icerisinde oluaan kayttlar

Dokuman Takip Listesi (F 001) `nde yer alan formlara kaydedilerek elde edilen kayfflarchr.

Bu kayitlarla ilgili sorumlu kisiler y e saklama sureleri Kalite Kayitlan Listesi (F 004) `nde belirtilmistir.

Aynca rektiirliik tarafindan olusturulup fakilitemize gonderilen did kaynakh kayrtlar mevcuttur.

Yukandaki sekilde Kalite Kayitlan Listesinde (F 004) tammlanaralc arsiv siireleri belirlenen kayrtlar,

kullanma sahalannda okunakh olarak kullamcilan tarafindan doldurulur.

Kalite Yonetim Sistemi'ne gore ilgili kayfflann,

tariflenen prosedilr ye talimatlara Ore doldurulup doldurulmadigi ye kayit yapismin HAZIRLAYAN GULCAN PETRiCLE

.(.0PYA ....•••••••■••••■•■•••

T : 02.12.2013 Re

ILK YAYIN

uNlv 4

\I a■ Sara .•

`Eo4 ai

ULUDAt UNIVERSITESI 1KTISADI VE MARI BILIMLER FAICULTESI KALITE KAYITLARI PROSEDURU 4

REFERANS STANDART MADDE: ISO 9001: 2008

TAIM 02.12.

R2013

REVIZYON NO 01

TOPLAM SAYFA 2/2 REVIZYON TARIIII 26.02.2014

PROSEDUR KODU: PR

etkinligi 19 Denetim Prosedtirilne (PR 04) Ore yapilan denetimlerde tespit edilerek uygunsuzluklar duzeltilir.

Tammlanan y e doldurularak veri haline dOntistiirtilmits olan dokumanlar Kalite Kayitlan

Listesine (F 004) Wire,

Dosya Etiketi Formu (F 006) ile suuflandwilmis ilgili dosyalarda muhafaza edilir.

Yilsonunda arsivlere kaldinlacak kayitlar dosyalann uzerine veya dosyalardan gilcanlip rulo haline getirildikten sonra (F 006) Dosya Etiketi Formu ile tammlanarak arsiv odasma alum.

Arsiv Siiresi Sonu y e imha Durumu

Arsiv stiresi dolan kalite kayitlan,

Devlet Arsiv Hizmetleri Hakkinda Yonetmeligine gore imha edilir.

Devlet Arsiv Hizmetleri Hakkinda YOnennelik dismda kalan,

fiziksel ortamda kullamlan Ulm kayitlar be§ egitim ogretim yili saklandiktan soma direk geri dOntisiltne kazandinlarak imha edilir.

Imha edilen doktiman Doktiman imha Tutanagma (F 009) kaydedilir.

Bilgisayar Ortam Kayttlannin Saklanmast

Bilgisayar ortammda tutulan kayitlar,

Uludag Universitesi Bilgi islem Daire Ba§kanligi tarafmdan yedeklenmektedir.

Kayitlara Eri*im

Madde 5.1'de belirtilen sekilde muhafaza edilen kalite kayitlanna,

kalite yencticisinin izni ile diger personel bakip verileri gorebilir,

Kalite kayitlanna erisirnin kolayca saglanabilmesi icin,

sOz konusu kayrtlan iceren dokumanlar,

kalite yOnetim odasmin kolay gorulebilir bir yerine tarumli olarak dosyalamr.

ILGILI DOKUMANLAR

Dokiiman Imha Tutanagi

Dosya Etiketi Formu

HAZIRLAYAN Gil AN PETRICLI

KONTROL (YONET .MSILCISt)

tR F 059

Ytir.

T : 02.12.2013 Rev.

ULUDAO

UNIVERSITESI iKTiSADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESt DUZELTICI VE CONLEYiCi FAALIYETLER PROSEDURU

REEERANS STANDART MADDE: ISO

ILK YAYIN

TOPLAM

TARIHI 02.12.2013 REVIZYON NO 00

SAYFA

PROSEDOR KODU: PR 03

AMAC Fakultemizdeki potansiyel uygunsuzluklan onlemek,

ortaya yikan uygunsuzluklan gidererek tekranrun Online gegmek icin yentem belirlemektir.

KAPSAM

Faktiltemizde ortaya ctkan film uygunsuzluklann giderilmesi faaliyetlerini kapsar.

SORUMLULUKLAR

Bu prosedlirtin handanmasindan Yonetim Temsilcisi,

uygularunasindan trim personel sorumludur.

TANIMLAR Uygunsuzluk:

Belirlenen kriterlere veya standartlara uyulmamasi durumudur.

Dfizeltici faaliyet:

Fakiiltemiz icinde veya dis payda§ sikayetleriyle ortaya cikan

uygunsuzluklan gidermek ve tekranm onlemek icin yapilan faaliyetlerin Onleyici faaliyet:

Fakiiltemiz icinde veya dis payda§ sikayetleriyle ortaya cikabilecek potansiyel

uygunsuzluklan iinceden belirleyerek gerekli onlemleri almak icin yapilacak faaliyetlerin

UYGULAMA 5.1.

Dfizeltici Faaliyetler 5.1.1.

Fakiikemizde Ortaya cikan Uygunsuzluklann Giderilmesi

Fakulte icinde bir uygunsuzluk belirlendiginde,

uygunsuzlugu belirleyen kisi Uygunsuzluk Formu ( F 041) ile Kalite Yonetim Temsilcisine milracaat eder.

Kalite Yonetim Temsilcisi bu istegi uygun gorur ise konu ile ilgili kisileri 19 Yansma Formu (F 003) ile toplantiya davet eder.

Yapilan toplantida Diizeltici ve Onleyici Faaliyet Formu (F 038) Kalite Yonetim Temsilcisi tarafindan doldurularak,

yapilacak faaliyet ye ilgili DOF Formu faaliyetleri icin sorumlu kisiler HAZIRLAYA ESEN ICA

KONTROL (YONETIM TEMSILCIA

DUITVMERDUR

F 059

KONTR

PYA .....-eiFIRW.onatibberellncram

ULUDA6 UNIVERSITESI IKTISADI VE WAR

! BILIMLER FAKULTESI DUZELTICI VE ONLEVICI FAALIYETLER PROSEDURU

ILK YAYIN TARIHI 02.12.2013 REVIZYON NO 00

TOPLAM SAYFA

PROSEDUR KODU: PR 03

REFERANS STANDART MADDE: ISO 9001: 2008 – 8

Bu formda belirtilen faaliyetler Kalite YOnetim Temsilcisi tarafindan izlenir,

Sonuclar yeterli bulunmaz ise Kalite Yonetim Temsilcisi tarafindan DOF sorumlusu uyanlir ve eksiklerin giderilmesi istenir,

sonuclar yeterli bulunursa Duzeltici y e Onleyici Faaliyet Formu (F 038) Kalite YOneticisi tarafindan kapatihr.

5.1.2.

Uygunsuzluk Tedarikeiden Kaynaklaniyorsa Tedarikciden kaynaldanan uygunsuzlugu Gercekle§tirme Gorevlisi Uygunsuzluk Formu (F 041) ile Kalite Yonetim Temsilcisine bildirir.

Kalite Yonetim Temsilcisi,

DOF agar.

Ip Yazi§ma Formu (F 003) ile konu ile ilgili ki§ileri ye tedarikciyi toplantiya davet eder.

Yapilan toplantida Duzeltici y e Onleyici Faaliyet Formu (F 038) Kalite Yonetim Temsilcisi tarafindan doldurularak,

yapilacak faaliyet ve ilgili DOF faaliyetleri icin sorumlu ki§ider belirlenir.

Bu formda belirtilen faaliyetler Kalite Yonetim Temsilcisi tarafindan izlenir,

Sonuclar yeterli bulunmaz ise Kalite Yonetim Temsilcisi tarafindan DOF sorumlusu uyanlir ye eksiklerin giderilmesi istenir,

sonuclar yeterli bulunursa Duzeltici ye Onleyici Faaliyet Formu (F 038) Kalite Yoneticisi tarafindan kapatihr.

5.1.3.

Diger uygunsuzluklar Iq denetim,

yonetimin gozden gecirmesi ye diger kalite toplantilannda belirlenen uygunsuzluklar icin Kalite Yoneticisi tarafindan inceleme yapilarak gerekli gOrtiliirse Duzeltici ye Onleyici Faaliyet Formu (F 038) acihr.

Duzeltici ye Onleyici Faaliyet cali§masinin takibinden Kalite Yonetim Temsilcisi ye kapatilmasindan Kalite Yoneticisi sorumludur.

Onleyici Faaliyetler Uygunsuzluklann potansiyel nedenlerinin bulunmasi ye ortadan kaldinlmasi icin egitim-ogretim hizmetleri,

kalite kaynlan ye payday §ikayetleri analiz edilir.

Ortaya cikanlan potansiyel uygunsuzluklann giderilmesi icin Kalite Yoneticisi tarafindan bir HAZIRLAYA ESEN DUYGU CAR F 059

KONTROL (YONETIM TEMSILCISI)

ONAY (FAKULTE PBKANI)

LA YID.

T: 02.12.2013

ULUDAO UNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKIDLTESI DUZELTICI VE ÔNLEYICI FAALIYETLER PROSEDURU

REFERANS STANDART MADDE: ISO 9001: 2008 – 8

ILK YAYIN TOPLAM TARIHI SAYFA 02.12.2013 3/3 REVIZYON REVIZYON NO TARIHI 00 PROSEDUR KODU: PR 03

Toplantwa konu ile ilgili sorumlular,

Kalite YOnetim Temsilcisi katihr.

Onleyici faaliyet kapsammda altnan kararlar (F 038) No'lu Duzeltici ye Onleyici Faaliyet Formuna islenir ye sorumlular belirtilir.

Onleyici faaliyet calismasmin takibi Kalite Yonetim Temsilcisi ye kapatilmast Kalite Yoneticisi tarafindan yapthr.

Duzeltici ye Onleyici Faaliyetler egitim ye ogretimin aksayan yonlerinin giderilmesi ye kalitenin istenilen seviyede tutulmasi icin asagiclaki durumlarda giindeme gelir.

Duzeltici ye Onleyici faaliyetlerin takibi Duzeltici ye Onleyici Faaliyet Takip Formu (F 039) ile YOnetim Temsilcisi tarafindan yapthr.

Duzeltici ye Onleyici faaliyetlerin etkinliginin takibi icin onceden belirlenmis bir zamanda Yonetim Temsilcisi tarafindan tekrar kontrol edilir.

Kontrol sonucuna gore faaliyeti tam olarak Kalite Yoneticisi kapatir ya da uygunsuzluk durumunda faaliyet yeniden baslatthr.

ILGILI DOKUMANLAR 6.1 Ic Yazisma Formu

(F041)

HAZIRLAYn KONTROL ESEN KA (YONETIM TEMSLCISi) DUYGU ACARr F 059

Yfir.

T: 02.12.201

ULUDAt IINIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI IC DENETIM PROSEDURU

REFERANS STANDART MADDE : ISO 9001 : 2008

ILK YAYIN TARIHI

TOPLAM

SAYFA

AMAC Kalite yiinetim sisteminin yeterlilik,

uygunluk ye etkinlik acisindan tarafsiz gozle incelenip,

isleyi§ etkinliginin ortaya cikanlmasi ye belirlenen uygunsuzluklann ilgili duzeltici y e onleyici faaliyetler ile giderilmesi icin yiintem belirlemek.

KAPSAM

Faktilte bilnyesinde ic denetim calismalarimn planlanmasi,

yontemlerin belirlenmesi ye sonuclann degerlendirilmesi kapsaminda Ulm prosesleri icerir.

SORUMLULUICLAR

Bu prosedtinin uygulatunasindan Yonetim Temsilcisi ye Kalite Yoneticisi sorumludur.

etkinligini ye belirlenen hedeflere uyumun sistematik ve bagimsiz olarak incelenmesi Denetei: ic denetim faaliyetlerini yurutebilecek niteliklere sahip y e yenetim tarafindan bu

konuda yetkilendirilmi§ di§ kuruluslardan ya da lc bunyede denetci egitimi almis personeldir.

UYGULAMA 5.1.

Denetim Plamnm Hazirlanmasi

Denetim pin hangi referans sistem standart maddesinin hangi proses,

yilin hangi haftasinda ye hangi denetci kadrosu ile yfinittilecegi faaliyetlerini aciklar.

Plan icerisinde proses bazinda yilda en az bir kez denetim yapilmasi Kalite yOneticisi her yihn Eylul ayi icerisinde yilhk denetim planinda ic denetim sorumluluklanmn,

denetci kadrosunun ye detayimn yak ic denetim plaium hazirlayarak degisildilderi organize eder ye Dekanin onayina sunar.

Denetim planlamasinda bir onceki yihn denetim sonuclan,

kalite sistem organizasyonunda meydana gelen degisiklikler ile denetci kadrosundaki degisiklik ye ilaveler gOz onunde HAZIRLAYAN DILEK KAHYA F 059

KONTROL (YONETIM TEMSILCISI)

Yiir.

T:02.12.2013 T Rev

ONAY ill

ILK YAYIN

ULUDAt' UNiVERSiTESI IKTISADi VE WAR' BILIMLER FAKULTESI IC DENETIM PROSEDURIJ

REFERANS STANDART MADDE : ISO 9001 : 2008

TOPLAM

TARIIII SAYFA 02.12.2013 2/4 REVIZYON REVIZYON NO TARIIII 00 PROSEDUR KO DU : PR 04

Denetim plam kalite sistemi,

proses ye hizmet kalitesinin incelenmesini icermelidir.

Denetcilerin Seeilmesi Denetciler egitim durumlan gOz online ahnarak Kalite Yoneticisi tarafindan secilir,

Dekamn onayma sunulur.

Denetciler mutlak surette chs lcuruluslardan veya okul ici egitimlerle kurulus ici denetim egitimi almw,

referans standartlann isteklerini ve Falailte Kalite Sistemini cok iyi bilen personel olmandr.

Denetciler denetleyecekleri proses ile ilgili faaliyetler konusunda bilgili olmah,

denetimi bagimsiz y e tarafsiz olarak yurutebilecek nitelikleri tastmaltdir.

Denetci denetlenecek proseste is giiren personel olmamandir.

Diizenlenen ytlhk denetim plamna gore denetcileri Kalite Yoneticisi belirler ye Dekan onaylar.

Denetciler denetim plamnda gosterilir.

Bu plarun dag'ittnn Kalite Yoneticisi tarafindan yapthr.

Denetim YOntemleri ye Yi3netimi 5.3.1.

ic denetimler mevcut Yak 19 Denetim Plarunda (F 033) belirtildigi tizere yilda en az bir kez gerceklestirilmesi kosuluyla haftalara 13810nmils sekilde planlannustm Denetciler yak denetim plant takip matris hanesine Ore denetleyecekleri proses sorumlulan ile temasa gecer ve plana uygun olarak net bir denetim tarihi belirler.

Yapilacalc denetim is sirkillasyonuna bagh olarak planlanandan 1 hafta Once veya sonrasmda belirlenecek bir tarihte de yapilabilir.

Denetim tarihi takip matrisinin alt losnuna Denetim Planlan lc Yazisma Formu (F 003) ile ilgililere dagithr.

53.2.

Denetci mevcut sore listesi formatim inceleyerek geregi sorulmasmda uygun

gOrdtigii sorulan da son listesine ekler ve sorulacak sorulan ham-Ian Denetim gfinfinden bir hafta Once denetlenecek proses sonunlulanna ye Kalite YOneticisine gonderir.

Denetlenecek proses sorumlusu denetim son listesini inceler ye geriislerini denetci personele bildirir.

Degisiklik gerekliyse denetci personel tarafindan kalite sorumlusunun bilgisinde yapthr.

Denetim guru geldiginde,

denetci denetlenecek proses yoneticisi ye ilgili sorumlulann katthmtyla acilts toplantismi yapar.

Actlis toplanfismda denetci kattlan personeli,

denetimin HAZIRLAYAN DILEK ICAHYA F 059

KONTROL (YONETIM TEMSILCISI)

ONA (DE T: 02.12.2013 Re

ILK YAYIN

ULUDAt ITNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI IC DENETIM PROSEDURU

REFERANS STANDART MADDE : ISO 9001 : 2008

TARIHI 02.12.2013 REVIZYON NO

TOPLAM

SAYFA 3/4 REVIZYON TAltilli 00 PROSEDUR KODU : PR 04

uygunsuzluk kategorileri ye tetkik kriterleri konulannda Aciit§ toplantisi 10 dakikayi a§mamandir.

Aci11§ toplantismin ardmdan sistem denetimine gecilir.

Denetim icin hazirlanan soru listelerine gore sistem standardmin sorumluluk kapsammda ilgili maddelerine ait dokumanlann mevcudiyeti ve yeterliligi,

yapilan faaliyetlerin dokiimantasyon catisma uygunlugu,

uygulamalann ye kayrt yapismin etkinligi incelenir.

Denetci denetim esnasmda belirlemi§ oldugu uygunsuzluklan denetlenen proses sorumlulanna bildirir ye konu halckmdalci gOrti§leri Sistem doktimantasyonunun incelenmesinden sonra,

Proses ye saha tetkiklerinde gorevli personelin yapmi olduldan i§leri hangi referans dokumanlara gore yaptiklan,

gOsterge ye verilerin proseslerde mevcut olup i§ gOren personelin okul kalite hedeflerine valuf olup olmadigi denetlenir.

Proses ye saha kontrollerinin ardmdan kapatu§ toplantisma gecilir.

Kapam§ toplantisinda denetci personel toplantiya katilan personele denetim sonuclan haldunda bilgi verir.

Oncelikle olumlu bulgular,

sonra uygunsuzluklar ye giderme yollan haldunda toplantiya katilan personelle bilgi a1i veri§inde bulunulur.

Denetim sonunda denetciler,

denetim raporlanni 19 Denetim Raporu Formuna (F 028) yazarlar.

Denetim raporlan bir Ornegi proses sahibinde kalmak uzere kalite yOneticisine teslim edilir.

Uygunsuzluklarin Yiinetimi,

DOF ye Takip Denetimleri

Denetim sonucunda belirlenen uygunsuzluldar haldunda,

denetci personel denetlenen prosese Duzeltici Onleyici Faaliyetler Prosedurune gore D.O.F.

Formlanm (F 038) doldurarak duzeltici faaliyet talebinde bulunur.

Hazirlanan DOF'ler haldunda denetlenen proses sorumlusu hedefleri belirleyerek DOF'lerini onaylar.

Acilan DOF'ler Kalite YOneticisine iletilir.

Kalite YOneticisi y e denetci personel bir araya gelerek denetimi degerlendirir.

Denetim sonuclan denetim raporuna iflenerek Ust Yonetim bilgilendirilir.

DOF isteklerinde verilen terminlere gore denetci acilan DOF isteklerinin uygunlugunun degerlendirilmesi amaciyla gerekli gordugu hallerde takip tetkikleri yaparak DOF faaliyetinin kapatilmasun saglar ye kapam§ sonuclanm denetim raporuna i§ler.

HAZLRLAYAN DILEK KAHYA F 059

KONTROL (YeINETIM TEMSILCISb

T: 02.12.2013 Re

UNIVERSITESI .

ULUDA4 .

• IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI IC DENETIM PROSEDURU

REFERANS STANDART MADDE : ISO 9001: 2008

ILK YAYIN TARIFII 02.12.2013 REVIZYON NO

TOPLAM SAYFA 4/4 REVIZYON TARIM

PROSEDUR KODU : PR 04

ILGILI DOKUMANLAR 6.1 Ic Denetim Raporu Formu

(F 028)

(F 033)

(F 038)

KONTROLO: KO NA ■•••••••■•■•■•••••■•••••■•••

HAZIRLAYAN

KONTROL (YONETIM TEMSILCISI)

F 059

T: 02.12.2013 Rev.

No:0 Rev.T: / /

ULUDAt UNIVERSITESI IKTISAD1 VE WAR

! BILIMLER FAICOLTESIUYGUNSUZLUKLARIN KONTROLU PROSEDURU

ILK YAY1N

TOPLAM

TARIIII 02.12.2013 .

REV1ZYON NO

SAYFA 1/2 REVIZYON TARIHI

PROSEDUR KODU: PR 05

REFERANS STANDART MADDE: ISO 9001: 2008

Herhangi bir iiriintin belirlenen kriterlere uymamasi durumudur.

Uygun olmayan hizmet:

Egitim Ogretim mevzuatma ve kriterlerine uyulmamast durumudur.

Egitim Prosesleri Ile Ilgili Uygunsuzluklar Egitim prosesleri ile ilgili Icarsda.511an uygunsuz dununlarda uygunsuzluk ile ilgili (F 041 ) No'lu Uygunsuzluk Formu doldurularak Kalite Yonetim Temsilcisine iletilir.

Kontmun Onemine gore mtimIciin olan en lusa surede bir DOF toplantim duzenlenir.

Toplantiya kimlerin kattla.ca'gma Kalite Yonetim Temsilcisi karar verir.

Yonetim Temsilcisi toplantt duyurusunu Fakulte Dekanunn bilgisi dahilinde ilgili kisilere 19 Yansma Formu (F 003 ) ile duyuru yapar.

Duyuruda bildirilen gun y e saatte toplant gercelde§tirilir.

Toplantida,

yaptlmak ilzere belirlenen duzeltici faaliyetler (F 038) No.'lu DOF Formuna Kalite Yonetim Temsilcisi tarafindan islenir.

Bu toplantida uygunsuzluk ile ilgili yaptlacak dtizeltici faaliyetler ye aym uygunsuzlugun tekrar meydana gelmemesi icin almacak onlemler kararl”tinhr.

Uygunsuzlugun giderilmesinden DOF formunda (F 038) belirtilen sorumlular,

takibinden ise kalite yonetim temsilcisi sorumludur.

HAZIRLAYAN KAI • E KIBI

KONTROL (YONETIM SiLCiSb

T : 02.12.2013 Rev.No: '0 Rev.

ULUDAG UNIVERSITESI IKTiSADI VE 'DAM BILIMLER FAKULTESI UYGUNSUZLUKLARIN KONTROLU PROSEDURU

REFERANS STANDART MADDE: ISO 9001: 2008

ILK YAYIN TARilli 02.12.2013 REVIZYON NO 00

TOPLAM SAYFA 2/2 REVIZYON TARilli

PROSEDUR KODU: PR 05

Satin Alma lie Ilgili Uygunsuzluklar

Satin alma prosesleri ile ilgili karsilasilan uygunsuz durumlarda uygunsuzluk ile ilgili (F 041) No.'lu Uygunsuzluk Bildirim Formu doldurularak Yonetim Temsilcisine iletilir.

Hatah gelen malzemelerin kullammini onlemek icin hatch malzeme resmi yazi ile ilgili birime (DMO RektOrli& idari Mali isler Daire Baskanligina) geri fade edilir.

Ic Ve Drs Sikayetler lie Ilgili Uygunsuzluklar

Ic y e di masteriler sikayetlerini (F 029) No:1u Oneri y e Sikayet Formu doldurup Oneri ye sikayet kutusuna atarak bildirimde bulunabilirler.

Falailte Sekreterince toplatilan Oneri ve sikayetler,

Fakiihe Dekani,

Fakillte Sekreteri,

Kalite Yoneticisi y e 2 idari personelden olusan bir komisyon tarafindan ayda bir defa degerlendirilir.

(F 041) No.'lu Uygunsuzluk Bildirim Formu doldurarak Yonetim Temsilcisine iletir.

Konunun Onemine ye gerekliligine gore marractin olan en lass stirede bir DOF toplantisi diizenlenir.

Toplantiya kimlerin katilacagina Yonetim Temsilcisi karar verir.

Yonetim Temsilcisi toplanti duyurusunu Faktilte Sekreteri bilgisi dahilinde ilgili kisilere Ip Yazisma Formu (F 003) ile duyuru yapar.

Duyuruda bildirilen gun y e saatte toplanti gerceklestirilir.

Toplantida,

yapilmak iizere belirlenen Diizeltici Faaliyetler (F 038) No.'lu DOF formuna Yonetim Temsilcisi tarafindan islenir.

Bu toplantida uygunsuzluk ile ilgili yapilacak dazeltici faaliyetler y e aym uygunsuzlugun tekrar meydana gelmemesi icin almacak onlemler kararlastinlir.

Uygunsuzlugun giderilmesinden DOF formunda belirtilen sorumlular,

takibinden ise Kalite Yonetim Temsilcisi sorumludur.

ILGILI DOKUMANLAR 6.1 Uygunsuzluk Bildirim Formu

HAZLRLAYAN ICAO E EKIBI

KONTROL (Y45NETIM TEMSILCISI)

T : 02.12.2013 Rev.No:00 ev.T: / /

UNIV t

ULUDAG.

UNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI VERI ANALIZI PROSEDURU

13/4.,

BILIMS4.

REFERANS STANDART MADDE: ISO 9001:2008

ILK YAY1N TOPL TARIM SAYE 02.12.2013 1/3 REV1ZYON REVIZYON NO.

TARIM 01 26.02.2014 PROSEDUR KODU: PR 06

AMAQ Bu proseddr

kalite yonetim sistemimiz yercevesinde

hangi istatistiksel teknikler kullamlarak analiz edilecegini ye kalite hedeflerimize yol gOsterici olarak verilerin degerlendirilmesi icin yontemler belirlemeyi amaylamaictachr.

KAPSAM Kalite yOnetim sistemi dailindeki turn kayit ve verileri kapsamma ahr.

SORUMLULUICLAR Bu prosediirtin uygularnnasmdan

sonuclanrun analizinden ye Dekan ye Dekan Yardimdlan sorumludur.

TANIMLAR Veri: isleyisin etkinligini Oldnek amaci ve seviye tespitinde kullamlan rakamsal ifadelerin

Mittinfidtr.

Histogram: Olcillmts bir degiskenin belirli Olcekte merkezi Mr deger uzerindeki dag'flumm

UYGULAMA 5.1.

Veri Toplanmam ve Verilerin islenmesi

Kalite yOnetim sistemimiz Minyesinde gerceklesen

D.O.F Calismalan,

Ogrenci memnuniyeti oranlan,

Egitim faaliyetleri,

Proses girdi ve dictlan,

KoNTRO2

Kayrt yamsma islenen veriler,

bilgi islem destekli gosterge haline getirilir.

Bu gOstergelerde stogram istatistiki metot olarak,

asagidaki konular dahilinde kullanilir.

HAZIRLAYAN OLCAY BEKTA EBRU AYDOG F 059

T : 02.12.2013 Rev.

G UNIVt ,

- ' (*Mt A

ULUDAG UNIVERSiTESi ilaiSADi VE MARI BILIMLER FAKOLTESI VERi ANALIZI PROSEDURU

REFERANS STANDART MADDE: ISO 9001:2008

GOstergeler

ILK YAYIN TOPLAM TARIM SAYFA 02.12.2013 2/3 REVIZYON REVIZYON NO.

TARilli 01 26.02.2014 PROSEDUR KODU: PR 06

Acilan D.O.F sayisi,

Yilhk

Ic ye di§ sikayet oranlan

Yilhk

Ogrenci memnuniyet oranlan

Yilhk

Personel egitim saatleri

Yilhk

Grafik Turd

Histogram

Amaca Yiinelik Istatistiki Teknik KuHamm

ihtiyac duyuldugunda a§agidaki yontemler kullanihr.

5.2.1.

Histogram

V tyilestirme cabalarmda,

karar vermek amaciyla kullamhr.

Veriler yukandaki teknik ile analiz edildikten sonra,

eger kabul degerlerinin di sinda sapmalar ortaya cikarsa,

asagidaki yOntemlerden bin kullanilarak sapmamn nedenleri arastinhr.

5.2.2.

Beyin Firtmasi

Okulun

oldugu faaliyetlerde uygunsuzlulclann ye yeni fikirlerin uygulanabilmesi

konusunda topluca karar vermek amaciyla kullandir.

HAZIRLAYAN OLCAY BEKTAS BRU AYDOG

KONTROL (YONETIM T MSILCISI)

ILA ( .

T : 02.12.2013 Rev

UN/ k

"A s,

Aptvi,

A1 BILI

ILK YAYIN _

TARIHI 02.12.2013 REVIZYON NO.

ULUDAG UNIVERSITESI ± IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI VERIE ANALIZI PROSEDURU

REFERANS STANDART MADDE: ISO 9001:2008

TOP SA 3/ REVIZYON TARIIII 26.02.2014

PROSEDUR KODU: PR 06

5.2.3.

Neden Sonny Diyagrami: Problemi olu.,turan nedenlerin,

kllgik cetelesinde tarumlanarak yamlacak faaliyet ve sonuclann icerisinde kollara gore tammlamp tiimevanmi gorse

! olarak takibi amaciyla kullatuhr.

Temel neden 1 Tend neden 2

Problem Teme1neden 4

Teme1neden 3

5.2.4.

5N 1K Ne-Nerede-Ne zaman-Nasil-Neden ye Kim sorgulamasi ile problem ilzerinde hata kaynagim izlenecek yolu bulmak amacina yonelik toplanan rakamsal olmayan kaynaga yOnelik veridir.

ILGILI DOKUMANLAR 6.1 Kalite Kayitlan Listesi

HAZIRLAYAN OLCAY BEKTA$ BRU AYD06F 059

KONTROL

(YONETIM T SILCISI) fir.

T : 02.12.2013 Rev.N

Ja ,,.

ULUDAG UNIVERSITESI IKTISADI VE IDARI BILIMLER FAKULTESI TANIMLAMA VE IZLENEBILIRLIK PROSEDURU

11,4F .

REFERANS STANDART MADDE: ISO 9001: 2008-7

ILK YAYIN TOPLAM TARIHI SAYFA 02.12/013 1/5 REVIZYON REViZYON NO TARIM 01 26.02.2014 PROSEDUR KODU: PR 08

AMAC Fakultemizdeki tarn faaliyetlerin tanimlanabilir ye izlenebilir olmasi icin yemtem belirlemek.

KAPSAM Bu prosedtir Fakiiltemizdelci tiim tanunlama ye izlenebilirlik faaliyetlerini kapsar.

SORUMLULUICLAR Bu

prosedtiriin hazirlanmasindan YOnetim Temsilcisi,

uygulanmasmdan Dekan ye Dekan Yarcluncilan

TANIMLAR L§lem Fi§i

Ogrenci Otomasyonu:

Uludag Universitesinin egitim-ogretim ile ilgili tilm verilerinin toplanchgt ye

kayitlandigi Ogrenci t§leri Daire Ba§kanhgt y e Bilgi t§lem Daire Ba§lcanliginca geli§tirilmi§ sanal ortamthr.

UYGULAMA 5.1 Tammlama 5.1.1.

Fakulte derslik kapilanmn tistiinde dersligin numarast yazan bir tabela vardir.

No:1u Derslik v.b.) 5.1.2.

Fakillte laboratuarlarm kapilanmn ustunde laboratuann icerigini tarumlayan bir tabela varthr.

(Bilgisayar Laboratuan v.b.) 5.1.3.

Fakulte otoparlunda arabalann park edecegi alanlar cizgilerle tammlaturu§nr.

5.1.4.

Falcillte akademik y e idari personeli icin isim y e gorevinin yank oldugu yaka kartlan hazulamm§m.

Personel gorevinin ba§mda bulundugu zaman diliminde bu kartlart Orlin& §ekilde yakasma takar.

5.1.5.

Fakulte bilnyesindeki makine y e aparatlann kullamm talimatlan yaztlnu§ ye ilgili yere gOriiniir

§ekilde asilmt§tm HAZIRLAYAN E EKilti F059

KONTROL (YONETIM TEMS1LCISb

I(ONTROLL :6 KOPYA

Rev.T: 26.02.2014

IP"Vt.

ULUDAG UNIVERNITESI IICTISADi VE IDARt BiLiMLER FAKULTESI TANIMLAMA VE iZLENEBiLIFILIK PROSEDURU

REFERANS STANDART MADDE: ISO 9001: 2008-7

ILK YAYIN TARilli

TOPLAM SAYFA

02.12.2013

REVIZYON REVIZYON NO TARLIB 01 26.02.2014 PROSEDUR KODU: PR 08

5.1.6.

Fakulte bina yerle§im plamnda egitim-ogretim ile ilgili birimler tarumlarum§ ve Kalite El

Kitabimiza JPEG resim olarak konulmustur.

5.1.7.

Fakulte Ogretim Elemaru Odalan,

Idareci Odalan,

Kutuphane,

Kantin,

ttim kullamm alanlan bir isimlik ile tarumlannustir.

isimlikler gOrtintir selcilde odalann girislerine

Fakultemizde her ogrencinin bir numarasi vardir.

Ogrenciler

Ogrenci otomasyonunda numaralan,

not kartlan (transkript) ye yoklama cizelgeleri ile izlenmektedir.

5.2.2.

Fakultemizde Ogretim Elemanlan ye Idarecileri

yazilari ye resmi izin belgeleri ile izlenmektedir.

5.2.3.

Fakultemiz memurlan ye destek personeli

devam-devamsizlik cizelgeleri,

izin belgeleri ile izlenmektedir.

5.2.4.

Fakultemiz toplantilan F 010 numarah Toplanti Kayit Formuna kayitlamr.

5.2.6.

Fakultemiz ogrencilerinin basan durumlan

kredili not sistemi