PDF- -Oferta edukacyjna - WIKOM - OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

CYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2015/2013 Wojew&oa...

Description

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2015/2016

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin,

Narutowicza 62 tel.

fax 81 534-57-26 www.kursor.edu.pl [email protected]

Oddział w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska,

Narutowicza 66 tel.

fax 83 342-25-28 www.kursor.edu.pl [email protected] Oddział w Chełmie 22-100 Chełm,

Hrubieszowska 37 tel./fax 82 565-47-40 www.kursor.edu.pl [email protected] Oddział w Zamościu 22-400 Zamość,

Partyzantów 9 tel.

to czego nie umiesz możesz się nauczyć i to też jest ważne”

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Szanowni Państwo

! Po raz kolejny przekazujemy w Państwa ręce ofertę edukacyjną przygotowaną w oparciu o wyniki diagnozy oczekiwań i potrzeb środowiska oświatowego,

kolejne zmiany wprowadzane w systemie polskiej edukacji,

kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.

Nasza oferta edukacyjna daje Państwu różne możliwości ‑ zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w podyplomowych studiach kwalifikacyjnych,

dokształcania i doskonalenia zawodowego w różnych formach

wychowawczych i opiekuńczych realizowanych przez szkoły i nauczycieli,

a także obowiązków i zadań kadry kierowniczej szkół i placówek.

Na terenie szkół/placówek realizujemy szkolenia rad pedagogicznych przygotowane pod potrzeby szkoły i danego zespołu nauczycielskiego.

Nasza kadra to pracownicy naukowi wyższych uczelni,

specjaliści praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym związanym z edukacją oraz o wysokich kompetencjach w zakresie kształcenia osób dorosłych,

profesjonaliści z ogromną wiedzą merytoryczną i metodyczną,

którzy stosują nowoczesne i efektywne formy i metody nauczania.

Jako Ośrodek stawiamy na rzetelne,

uczciwe i odpowiedzialne realizowanie zadań.

Jesteśmy sprawni organizacyjnie i staramy się dbać o wysoką jakość świadczonych usług.

Do oferty wprowadziliśmy,

nową tematykę szkoleń mając nadzieję,

że zainteresuje Państwa,

że będzie odpowiedzią na Państwa potrzeby i oczekiwania,

i że będziecie z niej Państwo korzystać.

Serdecznie zapraszam do współpracy Grażyna Zawadzak Dyrektor WODN KURSOR

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR Spis treści I.

Organizacja szkoleń ..........................................................................................................

Studia podyplomowe kwalifikacyjne ................................................................................

Kursy nadające uprawnienia 1.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu .........................................

13 2.

Kurs na kierownika wypoczynku ..........................................................................................

13 3.

Kurs na wychowawcę wypoczynku ......................................................................................

14 4.

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych ............................................

14 5.

Szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy ....

15 IV.

Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora Ewaluacja wewnętrzna – od projektu do raportu .................................................................

czyli alternatywne metody ewaluacji .....................................................

a jej kompetencje .......................................

zwalniania i ochrony pracy nauczyciela ...............................

? – aspekty prawne relacji nauczyciel

- uczeń,

Reforma programowa Podstawa programowa kształcenia ogólnego – zadania szkoły i nauczycieli ..................

? ...........................................

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 33.

Quest jako narzędzie edukacyjne aktywizujące młodego odkrywcę .................................

? ......................................

Awans zawodowy nauczycieli Prawo oświatowe w codziennej pracy nauczyciela ...........................................................

? ..............................................................................

wychowawczych lub opiekuńczych ......................................................................................

Dydaktyczne umiejętności nauczyciela 44.

Aktywny uczeń w procesie uczenia się ...............................................................................

35 45.

NLP: Modelowanie umysłu ucznia

36 47.

Istota i techniki efektywnego uczenia się ............................................................................

37 49.

Metody i techniki zapamiętywania,

że masz pamięć ....................................

37 50.

MASTER – program przyspieszonego uczenia się – rozwijanie umiejętności poznawczych ..

38 51.

Trening koncentracji ..............................................................................................................

38 52.

Twórcze myślenie jako umiejętność wspomagająca proces uczenia się,

nauczania i rozwiązywania problemów ................................................................................................

39 53.

Metoda Dobrego Startu – założenia,

warianty i przebieg zajęć prowadzone tą metodą ........................................................................................................

39 54.

Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu i w szkole – jak ją organizować

40 55.

Organizacja pracy grupowej w klasie .................................................................................

40 56.

Metody diagnostyczne w przedszkolu .................................................................................

41 57.

Zabawy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym ..............................................

41 58.

Bajki terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ..................................

42 59.

Tańce i zabawy rytmiczne dla najmłodszych ...................................................................

42 60.

Pedagogika zabawy – zabawy budujące dobry klimat w grupie ......................................

43 61.

Stymulowanie rozwoju dzieci poprzez gry i zabawy plastyczne,

43 62.

Bożonarodzeniowe i zimowe inspiracje plastyczne – techniki dostosowane do wieku dzieci ...................................................................................................................

44 63.

Wielkanocne i wiosenne inspiracje plastyczne – warsztaty dla nauczycieli ......................

44 64.

Papieroplastyka – techniki IRIS FOLDING i TEA BAGS ...................................................

45 65.

Magia rąk – papierowa wiklina ............................................................................................

45 66.

Kreatywność językowa dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym ....

46 67.

Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej ...............................................

46 68.

Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania .........................................................

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 69.

Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji polonistycznej ....................................................

Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki

? .........................................................

Jak pomagać dziecku z zaburzoną integracją sensoryczną

? ..............................................

Wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem .....................................................................................................

Praca z uczniem z zaburzoną komunikacją werbalną (jąkanie,

afazja dziecięca) .................................................................................................................

Milczące dziecko w przedszkolu i szkole – postępowanie nauczyciela z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym ...................................................................................................

Uczeń zdolny w szkole – formy i metody pracy wspierające jego rozwój ..........................

Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w uczeniu się ......................................................................................................

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ...............................................

Planowanie,

realizowanie i ewaluowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkole i przedszkolu ........................................................................................................

Uczyć i rozumieć dziecko z ADHD ...................................................................................

VIII.

Ocenianie osiągnięć uczniów 80.

Ocenianie kształtujące sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się ....................................................................................................

53 81.

Ocenianie kształtujące – I i II strategia ...............................................................................

53 82.

Ocenienie kształtujące – III,

IV i V strategia ........................................................................

54 83.

Bieżące ocenianie opisowe ucznia na II,

III i IV etapie edukacyjnym .................................

54 84.

Ocenianie wspierające uczniów ...........................................................................................

55 85.

Edukacyjna wartość dodana w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej .............................

55 86.

Wykorzystywanie wyników sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego do poprawy efektywności kształcenia .....................................................................................................

56 IX.

Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 87.

Dziecko z autystycznym spektrum zaburzeń w klasie szkolnej ..........................................

57 88.

Model TEACCH w terapii i edukacji osób z autyzmem .....................................................

57 89.

Plany aktywności w procesie nauczania i wychowania uczniów z ASD ................................

58 90.

Komunikacja osób z autyzmem – zaburzenia i terapia ........................................................

58 91.

Intensywna Interakcja jako podstawa rozwoju komunikacji w terapii dziecka z autyzmem ........................................................................................................................

59 92.

Tworzenie indywidualnych programów rozwijających umiejętności społeczno-komunikacyjne u dzieci z autyzmem ................................................................

59 93.

Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R .................................................................................................

60 94.

Strategie postępowania wobec trudnych zachowań osób ze spektrum autyzmu .............

60 95.

Terapia behawioralna w praktyce ........................................................................................

61 96.

Dziecko niewidome w klasie/szkole ....................................................................................

61 97.

„W świecie ciszy” – praca z dzieckiem z zaburzeniami słuchu i jego rodziną ...............

62 98.

Edukacja teatralna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ...................................................

62 99.

Praca z rodziną dziecka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ................................

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR X.

Kursy komputerowe Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym ...................................

Wychowawcze umiejętności nauczyciela 109.

Logodydaktyka – wpieranie rozwoju uczniów ......................................................................

69 110.

Klasa jako grupa wychowawcza – umiejętności wychowawcze nauczycieli w pracy z zespołem uczniowskim .....................................................................................................

69 111.

„Analiza zachowań uczniów w grupie/klasie – proces grupowy” – konstruowanie planów indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej ......................................................

70 112.

Empatyczna klasa czyli rzecz o relacjach,

które pomagają w nauce ............................

70 113.

Zaburzenia zachowania u dzieci .......................................................................................

71 114.

Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza ...........................................................................

71 115.

Metodyka pracy wychowawczej systemu prewencyjnego ks.

Jana Bosko ...................

72 116.

Trudna klasa – jak ją opanować,

? ..........................................

72 117.

Uczeń agresywny w szkole

73 118.

Praca z „trudnym" wychowawczo dzieckiem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ..

73 119.

Pokolenie Y,

pokolenie Google – nowe wyzwanie dla nauczycieli ..................................

74 120.

Granice i konsekwencje w pracy z uczniem zamiast kar ................................................

74 121.

Wspieranie wychowawców klas – bezpieczna szkoła ........................................................

75 122.

Umiejętności terapeutyczne nauczyciela ..............................................................................

75 123.

Rozwój psychoseksualny nastolatka – jak przygotować dobrą godzinę wychowawczą dla gimnazjalistów

? .............................................................................................................

76 124.

Dziecko wykorzystane seksualnie – rozpoznawanie zjawiska ...........................................

76 125.

Nowe uzależnienia – media społecznościowe i portale internetowe ..................................

77 126.

Uczeń nadmiernie korzystający z komputera i Internetu ....................................................

77 127.

Prawne i wychowawcze aspekty cyberprzemocy ...............................................................

78 128.

Współpraca z rodzicami gwarantem rozwoju szkoły/placówki ............................................

78 129.

Jak rozmawiać i współpracować z trudnymi rodzicami

? ........................................................

79 130.

Jak skutecznie komunikować się z rodzicami

? ...................................................................

79 131.

Szkolne uroczystości i imprezy okolicznościowe trochę inaczej

? ......................................

80 XII.

Umiejętności psychologiczne i interpersonalne 132.

Współczesny nauczyciel – doradca,

coach ............................................................

81 133.

Skuteczny nauczyciel – jak to zrobić

? .....................................................................................

81 134.

Trening empatii ....................................................................................................................

82 135.

Pozytywna komunikacja jako umiejętność niezbędna w tworzeniu satysfakcjonujących relacji oraz motywowaniu .....................................................................................................

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 136.

Świadomość siebie i budowanie zaufania do siebie jako umiejętność niezbędna w pracy z ludźmi ..............................................................................................................................

Zarządzanie sobą w stresie jako umiejętność wspomagająca profilaktykę wypalenia zawodowego ......................................................................................................................

Konflikty – zjawisko negatywne czy nieuchronne

? ...........................................................

Rozwiązywanie konfliktów w szkole z wykorzystaniem metody negocjacji i mediacji .....

Mediacja w szkole ..............................................................................................................

Rozwiązywanie problemów z zastosowaniem coachingu nauczycielskiego .....................

Inteligencja emocjonalna w praktyce .................................................................................

Rola współpracy nauczycieli w podnoszeniu efektywności nauczania .............................

Emisja głosu nauczyciela ...................................................................................................

XIII.

Tematy szkoleń rad pedagogicznych XIV.

Karta zgłoszenia XV.

Karta zamówienia szkolenia

Organizacja szkoleń Rekrutacja na wszystkie formy doskonalenia prowadzona jest przez cały rok.

Po skompletowaniu grupy pracownik WODN KURSOR ustala datę szkolenia,

o czym informuje zainteresowane osoby telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Wpłat należy dokonywać przelewem na jedno z niżej podanych kont BRE BANK O.

KORPORACYJNY LUBLIN: 47 1140 1094 0000 3068 2000 1001 – Lublin 36 1140 1094 0000 3068 2000 1005

Kursy doskonalące i nadające uprawnienia Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia (wzór na końcu oferty lub plik do pobrania ze strony internetowej),

którą należy przesłać faksem,

pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub jego Oddziałach.

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Płatność za kurs powinna być dokonana przelewem przed jego rozpoczęciem.

Na prośbę zainteresowanych osób WODN KURSOR wystawia faktury VAT Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia wystawione przez organizatora szkolenia.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do Specjalistów WODN KURSOR pod numery telefonów: (81) 534 89 31,

Sporządzone,

na podstawie listy obecności na szkoleniu,

zaświadczenia uczestników są przesyłane na adres szkoły/placówki.

Oferta edukacyjna jest dostępna na naszej stronie internetowej:

Studia podyplomowe kwalifikacyjne Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą HUMANITAS w Sosnowcu prowadzi studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli i innych pracowników oświaty na następujących kierunkach:

• Andragogika – przygotowanie do pracy edukatora oświaty • Bibliotekoznawstwo z informacją naukową • Doradztwo zawodowe • Edukacja dla bezpieczeństwa • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne • Etyka i filozofia w szkole • Informatyka z technologią informacyjną • Logopedia • Muzyka,

WOK – organizacja zajęć artystycznych • Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną • Organizacja i zarządzanie oświatą • Pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej • Przedsiębiorczość • Przygotowanie pedagogiczne • Przyroda w szkole podstawowej • Surdopedagogika • Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi • Tyflopedagogika • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka • Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi w kształceniu integracyjnym i ogólnodostępnym • Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja zdrowotna

Studia podyplomowe kwalifikacyjne obejmują różną liczbę godzin zajęć.

Do 50% godzin zajęć będzie się odbywać w formie e-learningu.

Zajęcia stacjonarne są organizowane w czterech miastach: Lublinie,

Białej Podlaskiej,

Chełmie i Zamościu.

Studia podyplomowe uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych:

• Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną • Muzyka,

WOK – organizacja zajęć artystycznych • Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi • Surdopedagogika • Tyflopedagogika • Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja zdrowotna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Rekrutacja Dokumenty rekrutacyjne można składać w ciągu całego roku od poniedziałku do piątku w niżej wymienionych punktach informacyjno–rekrutacyjnych osobiście lub listownie (wysłać pocztą) lub przesłać zeskanowane dokumenty e-mailem: Lublin (godz.

Narutowicza 62,

Narutowicza 66,

Hrubieszowska 37,

Partyzantów 9,

Wymagane dokumenty 1.

Wypełniony on-line kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe i wydrukowany 2.

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I-go lub II-ego stopnia (oryginał lub odpis dyplomu należ przedstawić do wglądu przy podpisywaniu umowy finansowej) 3.

Kserokopia dowodu osobistego 4.

Dowód wpłaty – 50 zł (przedpłata,

która jest zaliczona na poczet czesnego)

Zasady płatności Wysokość czesnego na poszczególnych kierunkach oraz promocje i rabaty znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.kursor.edu.pl w dziale: „studia podyplomowe pedagogiczne”,

w zakładce „Ceny i promocje”.

Czesne za studia podyplomowe może być wnoszone w całości lub w ratach (2,

4 lub 6).

Nie pobieramy opłaty wpisowej.

Przedpłatę w wysokości 50 zł oraz wpłaty czesnego (każdy słuchacz otrzyma harmonogram wpłat) należy dokonywać przelewem na konto Wyższej Szkoły HUMANITAS ul.

Kilińskiego 43,

II Oddział w Sosnowcu) W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko,

nazwę kierunku z dopiskiem WODN KURSOR.

Kursy nadające uprawnienia Nr formy 1

Adresat

Zakres treści

Przewidywane efekty szkolenia

Liczba godzin 80

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Psychologia.

Pedagogika.

Metodyka nauczania – podstawy dydaktyki ogólnej,

Praktyka metodyczna.

Uczestnicy:

Odpłatność 700,00

Nr formy 2 Adresat

Liczba uczestników w grupie 13

Kurs na kierownika wypoczynku

Zakres treści

Planowanie pracy wychowawczej.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym,

elementy zarządzania kryzysowego.

Prowadzenie dokumentacji wypoczynku.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin 10

Odpłatność 80,00

Liczba uczestników w grupie 20

Wojewódzki Ośr

OFERTA ESPECIAL DE NAVIDAD

una navidad diferente - Revistas Excelencias

PDF OFERTAS NAVIDAD 2018 2019 DURACIÓN DE LA Agua y Salud aguaysalud Agua Salud NAVIDAD 2018 2019 pdf PDF oferta especial nocheBUena 2018 Hotel Spa Villa de Mogarraz hotelspamogarraz

OFERTA (formularz strony tytułowej) dotyczy przetargu nieograniczonego:

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin

wypełniane piszemy „nie dotyczy”, a w przypadku pól liczbowych wpisujemy cyfrę „0” nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty 4 1) pierwszym naleŜy powtórzyć tytuł zadania ze strony 1 tytułowej (nazwa powinna  1 Lut 2003 Informacje

Oferta mieszkań na rynku pierwotnym w Poznaniu

Marzec 2016 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku

pkobp pl media files d42765aa 75d5 4b69 9c75 548d07e ynek nieruchomości mieszkaniowych w 4q2015 2 Trendy cenowe na rynku mieszkań i domów Rynek mieszkaniowy w 4q15 był stabilny – ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w analizowanych trzech grupach miast (Warszawa, 6 miast od 400 do 750 tys

OFERTA NA ORGANIZACJĘ IMPREZ SZKOLENIOWYCH W ROKU 2009

Programy i założenia organizacyjne okresowych spotkań/szkoleń

organizacji setek bankietów, konferencji i szkoleń, a także chrzcin, wesel, komunii itp obsługę oraz indywidualne podejście do każdej imprezy i uroczystości optymalnie skrojoną ofertę starając się dostosować ją do Państwu oczekiwań 1 Lut 2017 Wpisać nazwę własną zadania PRZYKŁAD „Szkolenie w

Oferta na stworzenie serwisu internetowego dla biura nieruchomości w oparciu o szablony

wwwlackopl

krasnoludki edu pl files oferta holistic online pdf przeniesienie treści na nową stronę 4 dni roboczych Wykonanie wersji językowej angielskiej 5 dni roboczych Testowanie serwisu 5 dni roboczych optymalizacja serwisu 1 dzień roboczy Przeniesienie strony na serwer docelowy 1 dzień roboczy Wycena pracy Wykonanie serwisu holistic

Oferta Politechniki Lubelskiej dla biznesu. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej Lublin 2009

Ośrodek Sportu i Rekreacji W Zamościu - pwszzamoscpl

brik pollub pl files 2010 11 oferta559962 pdf Oferta dla biznesu dostępna jest w serwisie internetowym na stronie głównej Politechniki Lubelskiej pollub pl Za prowadzenie oferty dla biznesu odpowiedzialne jest Biuro Rozwoju i Kooperacji Politechniki Lubelskiej brik pollub pl 2010 07

oferta powierzchnie biurowe i innowacyjne usługi świadczone przez Krakowski park technologiczny w budynku mpti

Oferta Promocyjna Play Online dla Firm 4G LTE 19,99 przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego obowiązuje od r.

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online w telefonie 20100119

play pl resources pdf 2014 Regulamin Oferty w ramach taryfy Wspólny Internet dla Firm 4G LTE wraz z zawarciem Umowy głównej w taryfie Play Online dla Firm 4G LTE 18 GB, Play Online dla Firm 4G LTE 25 GB albo Play Online dla Firm 4G LTE 50 GB

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,

Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata

funduszeeuropejskie gov pl media 14581 12 lat doświadczenia w świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez prowadzenie Punktów Konsultacyjno Doradczych (PKD) Punktów Konsultacyjnych (PK), utworzonych przy LFR w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) 2 W zależności od liczby oferowanych usług – pkt 8 do powielenia

Home back Next

OFERTA EDUKACYJNA - konkursywckplodzpl

https://konkursy.wckp.lodz.pl/sites/default/files/Oferta%20edukacyjna_www..pdf

Oferta edukacyjna WODN KURSOR 2014/2015 - kursoredupl

kursor edu pl download files KURSOR WODN oferta edukacyjna dla dyrektorÓw i nauczycieli szkÓŁ placÓwek na rok szkolny 2014 2015

https://www.kursor.edu.pl/download/files/KURSOR%20WODN%20oferta%20edukacyjna%202014.pdf

Oferta edukacyjna - wodnpiotrkowpl

wodn piotrkow pl portal2 files 18 19 Oferta 18 19 v1 pdf dla siebie formy doskonalenia Przedmiotowy układ oferty pozwoli na szybkie wyszukanie form zgodnie z nauczanym przedmiotem Oferujemy również konsultacje indywidualne i zbiorowe oraz formy doskonalenia na życzenie – na interesujące Państwa tematy Zapraszam Państwa Dyrektorów do kontynuowania bądź podjęcia współpracy

https://wodn.piotrkow.pl/portal2/files/18_19/Oferta_18_19_v1.pdf

OFERTA EDUKACYJNA DLA NAUCZYCIELI - polkowiceedupl

polkowice edu pl portal pliki Kalendarz2016 2017 pdf Nasza oferta edukacyjna Doradztwo metodyczne przedmiotowe na wszystkich poziomach kształcenia Doskonalenie kompetencji nauczycieli poprzez formy doskonalenia zawodowego – konferencje, warsztaty metodyczne, seminaria, kursy doskonalące, kursy kwalifikacyjne Sieci Współpracy i Samokształcenia dyrektorów i nauczycieli

https://www.polkowice.edu.pl/portal/pliki/Kalendarz2016-2017.pdf

OFERTA EDUKACYJNA - wodnskierniewiceeu

wodnskierniewice eu images pliki oferta oferta 2018 Oferta edukacyjna WODN w Skierniewicach na rok szkolny 2018 2019 5 SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK Lp Tytuł Temat sieci Ramy czasowe sieci termin spotkania organizacyjnego Koordynator sieci 1 Przepisy prawa oświatowego w pracy nauczyciela

https://www.wodnskierniewice.eu/images/pliki/oferta/oferta_2018-2019.pdf

OFERTA SZKOLEŃ DOSKONALENIA 2018/2019 NAUCZYCIELI

pcgedukacja pl files CDN PCG Edukacja oferta szkolen OFERTA SZKOLEŃ 2018 2019 S zanowni Państwo! Prezentujemy Państwu ofertę szkoleń, warsztatów i konferencji dla rad pedagogicznych, którą stworzyliśmy w wyniku konsultacji i głębokiej analizy potrzeb przedstawicieli oświaty W naszej pracy stawiamy na zajęcia o charakterze praktycznym, pełne

https://www.pcgedukacja.pl/files/CDN_PCG_Edukacja_oferta_szkolen_2018_2019.pdf

OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI I MŁODZIE - polkowiceedupl

polkowice edu pl portal pliki ofertaPPP1819 pdf Przygotowana oferta edukacyjna na rok szkolny 2018 2019 uwzgl ędnia kierunki realizacji polityki o światowej pa ństwa w roku szkolnym 2017 2018 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie art 60 ust 3 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016r Prawo o światowe (Dz U z 2017r poz 59

https://www.polkowice.edu.pl/portal/pliki/ofertaPPP1819.pdf

REFORMA ORAZ PLANOWANA OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ

zssglogow hg pl 2019 02 OFERTA EDUKACYJNA pdf reforma oraz planowana oferta edukacyjna szkÓŁ ponadpodstawowych od 1 wrzeŚnia 2019 r opracowanie wydziaŁ edukacji starostwa powiatowego w gŁogowie

https://www.zssglogow.hg.pl/wp-content/uploads/2019/02/OFERTA-EDUKACYJNA.pdf

<