PDF- instrukcja wypełniania oferty, usł -Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin - OFERTA (formularz strony tytułowej) dotyczy przetargu nieograniczonego:

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Taczanów Taczanów Drugi Pl...

Description

Załącznik nr 1 ….……………,

Pieczęć adresowa wykonawcy

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Taczanów Taczanów Drugi 43 63-300 Pleszew

OFERTA

(formularz strony tytułowej) dotyczy przetargu nieograniczonego:

„Usługi leśne związane z przygotowaniem powierzchni pod budowę drogi ekspresowej S-11 Poznań – Kępno na odcinku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego,

Oznaczenie sprawy: ZP-U-2710/1/2012 Oferta zawiera …......

Wszystkie strony są opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

………………………………………………………..

pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 1 …..…………….,

Pieczęć adresowa wykonawcy

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Taczanów Taczanów Drugi 43 63-300 Pleszew

Oznaczenie sprawy: ZP-U-2710/1/2012

OFERTA Nazwa wykonawcy

…………………………………………………………………………...

Adres Wykonawcy

…………………………………………………………………………...

tel./fax …………………………………………………………………………………………..

W nawiązaniu do ogłoszenia o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługi leśne związane z przygotowaniem powierzchni pod budowę drogi ekspresowej S-11 Poznań – Kępno na odcinku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego,

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

za cenę : brutto: ..........................................zł.

słownie: ........................................................................................................................................

w tym: wartość netto: ..........................................zł.

słownie : .......................................................................................................................................

wartość podatku VAT: ....................................zł.

słownie: ........................................................................................................................................

Ogółem wartość zamówienia brutto: .............................................zł.

słownie: ........................................................................................................................................

w tym: wartość netto: ............................................zł.

słownie : .......................................................................................................................................

wartość podatku VAT: .........................................zł.

słownie: ........................................................................................................................................

………………………………………………………..

pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 1 1.

Cena oferty zawiera pełny rzeczowy zakres określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz formularzu cenowym i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Cena brutto traktowana będzie jako ostateczna cena oferty i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.

Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),

od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto,

bez konieczności zmiany umowy.

Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie: od 15.02.2012r.

Oferujemy warunki płatności: przelew w terminie …………… dni od daty dostarczenia faktury.

Oświadczamy,

że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

Oświadczamy,

że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.

30 dni.

Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oświadczamy,

że wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia został przez nas zaakceptowany.

Jednocześnie zobowiązujemy się,

w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach,

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

………………………………………………………..

pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Znak sprawy : ZP-U-2710/1/2012 Zał.

Formularz cenowy „Usługi leśne związane z przygotowaniem powierzchni pod budowę drogi ekspresowej S – 11 Poznań

Nazwa Pozyskanie i zrywka grubizny Wycięcie drzewostanu do lat 20 Razem wartość formularza

Stawka/jedn.

Ogółem wartość formularza cenowego netto

Ilość 1100

Wart.

Podatek VAT

Podpis

Wart.

Zał.

UMOWA Nr

w miejscowości Taczanów pomiędzy działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Taczanów Taczanów Drugi 43 63-300 Pleszew NIP: 617-000-33-25 REGON: 250518944 reprezentowanym przez: Nadleśniczego Nadleśnictwa Taczanów:

Ewę Powązką Chojnacką

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” a …………………………………………….

…………………………………………….

z siedzibą w: …………………………………………………………………………………… zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” została zawarta umowa następującej treści §1 1.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

Nr 113,

który odbył się w dniu 30.01.2012r.

(ZP-U-2710/1/2012) w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zleca,

a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty ujęte w złożonej ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

Przedmiot umowy dotyczy: „Usługi leśne związane z przygotowaniem powierzchni pod budowę drogi ekspresowej S – 11 Poznań – Kępno na odcinku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego,

Prace wymienione w ofercie złożonej przez Wykonawcę będą wykonane zgodnie z zobowiązaniami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obowiązującymi przepisami.

Wykonawca oświadcza,

iż posiada stosowne uprawnienia oraz zobowiązuje się do realizacji prac będących przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i najwyższą starannością.

Wykonawca gwarantuje,

że przy pracach będących przedmiotem niniejszej umowy będą zatrudnieni pracownicy posiadający kwalifikacje i umiejętności konieczne do wykonania ww.

Strony przewidują udzielenie zamówień uzupełniających (art.

67 ust.

Nr 113,

których wartość nie przekroczy 50% wartości niniejszej umowy.

Zamówienia uzupełniające

mogą być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

§2 1.

Strony ustalają,

iż maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wyniesie: brutto: …………………….zł (słownie: …………………………………….

Całkowita kwota za wykonanie zamówienia nie może przekroczyć kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie i wymienionej w pkt.

Kwota netto wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia,

uwzględnia cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności,

które można było przewidzieć w terminie opracowania oferty do czasu jej złożenia.

Zmiana,

Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),

od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto,

bez konieczności zmiany umowy.

Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonane prace jest protokół odbioru robót.

Dopuszcza się rozliczanie wykonanych prac fakturami częściowymi na podstawie dokumentów określonych w § 3.

Wynagrodzenie za wykonane prace,

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy przelewem w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………..

Odbiór ilościowo-jakościowy wykonanych prac dokonywany będzie przez właściwych terytorialnie Leśniczych lub inne osoby upoważnione przez Zamawiającego na druku protokółu odbioru robót.

Rozliczenie za wykonane prace nastąpi co miesiąc lub po zakończeniu danej czynności,

na podstawie protokołu odbioru robót,

zawierającego rzeczywiście wykonane prace i zgodnie ze stawkami podanymi w ofercie w arkuszu cenowym z zastrzeżeniem §2 pkt.

4 i 5.

§4 1.Zamawiający z ważnych przyczyn jest uprawniony ograniczyć przedmiot umowy w stosunku do zakresu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przez ważne przyczyny strony rozumieją w szczególności przyczyny przyrodnicze,

zmiany popytu i koniunktury na rynku drewna,

okoliczności wywołane przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne.

a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.

§5 1.

Termin rozpoczęcia prac objętych umową 15.02.2012r.

Termin zakończenia prac objętych umową 31.03.2012r.

Szczegółowe terminy oraz kolejność wykonania poszczególnych prac podanych w formularzu cenowym oferty określone zostaną w comiesięcznych zleceniach prac do wykonania,

sporządzonych przez właściwego terytorialnie Leśniczego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

Terminy wykonania poszczególnych prac określone w w/w zleceniu nie mogą wykraczać poza daty określone w punktach l'i 2,

mają też uwzględniać realny czas niezbędny do ich wykonania i nie mogą być przekazane Wykonawcy w terminie krótszym niż 3 dni przed wymaganym terminem rozpoczęcia wykonania zadania.

W przypadku udzielania zamówień uzupełniających terminy ich wykonania zostaną uzgodnione przez strony odrębnie.

§6 Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§7 1.

W przypadku stwierdzenia,

istotnych usterek w wykonaniu przedmiotu umowy,

Zamawiający może odmówić przyjęcia prac wykonanych wadliwie,

Zamawiający może,

po bezskutecznym upływie wyznaczonego na usunięcie usterek terminu,

powierzyć poprawienie tych prac osobie trzeciej ,

pomniejszając wynagrodzenie o którym mowa w §2 o koszty poniesione z tytułu poprawienia usterek .

§8 1.

W razie opóźnienia w wykonaniu prac Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0.2% wartości nie wykonanych prac za każdy dzień zwłoki oraz 0.1% wartości wadliwie wykonanych prac za opóźnienia w usunięciu wad w wyznaczonym terminie,

a także 5% wartości prac od których Zamawiający odstąpił z winy Wykonawcy.

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pozyskania i zrywki Wykonawca nie może powodować uszkodzeń drzew stojących w granicy pasa drogi ekspresowej a drzewostanem Nadleśnictwa .Spowodowanie uszkodzeń w drzewostanie daje zamawiającemu prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia kary umownej w wysokości dwukrotnej wartości za każde uszkodzone drzewo.

Strony ustalają,

iż Zamawiającemu służy prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

§9 1.

Wykonawca podczas realizacji prac objętych niniejsza umową zobowiązany jest do przestrzegania następujących standardów certyfikatu FSC:

gwarantujący bezpieczeństwo i higienę pracy,

Wszyscy pracownicy mają dostęp do apteczki pierwszej pomocy.

Każda osoba przebywająca na terenie,

gdzie prowadzone jest pozyskanie wyposażona jest w kask ochronny i kontrastową kamizelkę,

usuwanie wiatrołomów nigdy nie pracują sami,

jak na przykład: prowadzenie zrywki permanentną siecią szlaków zrywkowych,

stosowanie udoskonalonych urządzeń i wyposażenia (np.

mokradeł i zbiorników wodnych nie są wrzucane: narzut drogowy ani inne odpady (np.

gałęzie) powstałe w wyniku przygotowywania danego terenu do działań gospodarczych lub innych prac,

nieorganiczne odpady w stanie ciekłym lub stałym powstałe w wyniku działań gospodarczych w lesie lub funkcjonowania sprzętu,

będą składowane w sposób przyjazny dla środowiska i zgodnie z prawem,

wyposażeniu punktów obsługi i tankowania pilarek,

którzy uzyskali instrukcje w zakresie właściwej i bezpiecznej ścinki drewna.

Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu i oczyszczenia miejsca pracy z wszelkiego typu odpadów powstałych w trakcie wykonywania usługi na rzecz zamawiającego.

Niedopuszczalnym jest,

aby Wykonawca w miejscu swojej pracy dopuszczał osoby trzecie do pozyskania samo wyrobem drewna .

Wykonawca podczas wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia powinien przestrzegać przepisów ujętych w niżej wymienionych aktach prawnych: a) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.

Kodeks pracy (Dz.

Nr 21 poz.

b) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.

Nr 161 poz.

1141).

c) Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu z zakresu gospodarki leśnej wprowadzonej zarządzeniem Nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lipca 1997r (Warszawa 1997r.

d) W przypadku pracy w tym samym miejscu dwóch i więcej wykonawców ,

wykonawcy winni w oparciu o przepisy art.

Sprzęt podlegający dozorowi technicznemu (Rozporządzenie Rady Ministrów z 16.07.2002r.

w sprawie urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu Dz.

Nr 120 poz.

zm.) powinien być zarejestrowany w Urzędzie Dozoru Technicznego i posiadać aktualne dopuszczenie do pracy.

Przestrzeganie wymogów,

§10 1.Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres na jaki została zawarta niniejsza Umowa utrzymywać ubezpieczenie OC na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku ,

Zamawiający wedle swojego wyboru może: a/ odstąpić od niniejszej Umowy

b/ ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt ,

przy czym koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia o którym mowa w §2.

§11 W przypadku istotnego naruszenia obowiązków umownych przez Wykonawcę Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy.

§12 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W takim przypadku rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie art.145 Prawa zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz.

Nr 113,

§13 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§14 1.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści Umowy:

których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawarcia Umowy.

ani przez nie zawinione i musza wywoływać ten skutek,

iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści,

w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron lub niemożności osiągnięcia celu Umowy.

Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego,

kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej,

powszechnej niedostępności surowców ,niekorzystnych warunków atmosferycznych,

konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy.

Strony ,

mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów,

zasady równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania przedmiotu umowy,

określą w niezbędnym zakresie wpływu powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki.

Niezależnie od powyższego,

Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy,

w szczególności przyspieszających realizację,

obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie,

utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy.

W takiej sytuacji,

Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów,

zasadą równości stron oraz ekwiwalentnością 5

świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy,

określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy.

Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa ,

140 ust.

Nr 113,

zm.) oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

§15 W sprawach nie uregulowanych w niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r.

– Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz.

Nr 113,

§16 Integralną część umowy stanowi formularz cenowy złożony przez Wykonawcę oraz SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami ,

oferta wykonawcy złożona w Przetargu wraz z kosztorysem ofertowym.

§17 Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,

po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 14 do SIWZ ....................................................................

....................................................................

....................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy) ....................................,

2012 r.

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie ______________ w roku 2011” Ja niżej podpisany __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ działając w imieniu i na rzecz __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ (nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców)

oświadczam,

że ww.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.

24 ust.

Nr 113,

___________________________________ dnia _______________ r.

______________________________ (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 6 ....................................................................

....................................................................

....................................................................

(Nazwa i adres wykonawcy) ....................................,

2010 r.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie ______________ w roku 2011” Ja niżej podpisany ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ działając w imieniu i na rzecz ________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców)

oświadczam,

że Wykonawca którego reprezentuję spełnia warunki,

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

posiadania wiedzy i doświadczenia

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

sytuacji ekonomicznej i finansowej

__________________________dnia _____________________

________________________________ (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 7

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 2009-2011 L.p.

Nazwa zleceniodawcy

Zakres świadczonych usług

Wartość wykonanego zamówienia netto

Termin realizacji od

/Podpis wykonawcy/

Dołączone referencje Tak

ZLECENIE NR:

/2012

na wykonanie prac do umowy nr............./...................

w leśnictwie: Zleceniodawca:: NADLEŚNICTWO TACZANÓW Zleceniobiorca: Leśniczy działając z upoważnienia nadleśniczego,

przyjmuje do wykonania niżej wymienione prace: Lp.

Opis prac zleconych do wykonania

Poz wniosku

Oddział pododdział

Jedn miary

Rozmiar prac

Stawka w zł za godz

Przyjęta pracochłonność

Termin wykonania prac

W czasie przekazywania prac do wykonania : (*) * wskazano wykonawcy granice powierzchni objętej czynnościami gospodarczymi i omówiono sposób wykonania,

linie energetyczne i telefoniczne,

bliskie sąsiedztwo dróg publicznych silna penetracja obszarów leśnych,

drzewa trudne do ścinki i : .......................................

pozostawienia drzew dziuplastych i z gniazdami ptaków „Lista kontrolna” obejmująca cenne elementy przyrodnicze,

płaty odnowienia,

które powinny być oszczędzone podczas pracy Lp

Elementy cenne przyrodniczo

Umiejscowienie i opis

Szkic lokalizacji elementów cennych przyrodniczo:

wynikające z przepisów BHP i przeciw pożarowych podczas wykonywanej pracy,

Wymienione powierzchnie umożliwiają przestrzeganie postanowień zawartych w par.

Praca będzie wykonywana zgodnie z procesem technologicznym określonym przez Zleceniodawcę).

Zlecenie zgodne z Zarządzeniem Nr.

100 Dyr.

LP z 21.11.2003

„Lista kontrolna’ używanego sprzętu mech pod kątem ochrony środowiska: Lp.

Rodzaj sprzętu

Uwagi

1 2 3

Protokół sporządzono dnia: Leśniczy: data podpis

2012 r.

Spr merytorycznie: data podpis

Zleceniodawca: data podpis

Zleceniobiorca: data podpis

..............................

Nadleśnictwo: …………………… Leśnictwo: ……………………

Pozycja wniosku (Poz planu)

Oddz poddz

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT NR:……………….

usług wykonanych na rzecz Nadleśnictwa Taczanów wg zlecenia nr: ………………..

Przez

……………………………………………………………… W okresie od.: ………………………………………………

Wsp utr

OPIS ROBÓT

Kod czynności SILP

P o z k at

Jedn miary do wniosku

Ilość wyk jednostek do wniosku

Jedn miary do wylicz nal

Ilość jedn do wylicz należn

Norma czasu na jedn

Ilość godz przeliczen Kol 5x12x13

Stawka jedn w zł/godz

Wartość prac Kol 14x15

Stwierdzam prawidłowe wykonanie prac wyszczególnionych w niniejszym protokóle i nie wnoszę zastrzeżeń do jakości ich wykonania Leśniczy

Data i podpis

Kontrolowano na gruncie

Data i podpis

Słownie:

Sprawdzono pod wzgl merytorycznym

Data i podpis

Podpis przedstawiciela firmy

Załącznik nr 10 pieczęć wykonawcy

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Przystępując do przetargu nieograniczonego na Usługi leśne z przygotowaniem powierzchni pod budowę drogi ekspresowej S-11 Poznań – Kępno na odcinku Obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego,

oświadczam,

iż wykonawca którego reprezentuję,

dysponuje następującymi osobami do wykonania zamówienia L.p .

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe

Zakres wykonywanych czynności

Podstawa dysponowania osobami które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia*/

/podpis osoby uprawnionej do reprezentacji/

Załącznik nr 11

Pieczęć wykonawcy

WYKAZ NARZĘDZI I SPZĘTU NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Przystępując do przetargu nieograniczonego na Usługi Leśne w Nadleśnictwie Taczanów szkółka w 2012 r.

Oświadczam,

że wykonawca którego reprezentuję dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia.

Rodzaj urządzenia

Model

Ilość

Podstawa dysponowania*

własność Wykonawcy,

…………………………………………… /podpis wykonawcy/

Oferta mieszkań na rynku pierwotnym w Poznaniu

Marzec 2016 Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku

pkobp pl media files d42765aa 75d5 4b69 9c75 548d07e ynek nieruchomości mieszkaniowych w 4q2015 2 Trendy cenowe na rynku mieszkań i domów Rynek mieszkaniowy w 4q15 był stabilny – ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w analizowanych trzech grupach miast (Warszawa, 6 miast od 400 do 750 tys

OFERTA NA ORGANIZACJĘ IMPREZ SZKOLENIOWYCH W ROKU 2009

Programy i założenia organizacyjne okresowych spotkań/szkoleń

organizacji setek bankietów, konferencji i szkoleń, a także chrzcin, wesel, komunii itp obsługę oraz indywidualne podejście do każdej imprezy i uroczystości optymalnie skrojoną ofertę starając się dostosować ją do Państwu oczekiwań 1 Lut 2017 Wpisać nazwę własną zadania PRZYKŁAD „Szkolenie w

Oferta na stworzenie serwisu internetowego dla biura nieruchomości w oparciu o szablony

wwwlackopl

krasnoludki edu pl files oferta holistic online pdf przeniesienie treści na nową stronę 4 dni roboczych Wykonanie wersji językowej angielskiej 5 dni roboczych Testowanie serwisu 5 dni roboczych optymalizacja serwisu 1 dzień roboczy Przeniesienie strony na serwer docelowy 1 dzień roboczy Wycena pracy Wykonanie serwisu holistic

Oferta Politechniki Lubelskiej dla biznesu. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej Lublin 2009

Ośrodek Sportu i Rekreacji W Zamościu - pwszzamoscpl

brik pollub pl files 2010 11 oferta559962 pdf Oferta dla biznesu dostępna jest w serwisie internetowym na stronie głównej Politechniki Lubelskiej pollub pl Za prowadzenie oferty dla biznesu odpowiedzialne jest Biuro Rozwoju i Kooperacji Politechniki Lubelskiej brik pollub pl 2010 07

oferta powierzchnie biurowe i innowacyjne usługi świadczone przez Krakowski park technologiczny w budynku mpti

Oferta Promocyjna Play Online dla Firm 4G LTE 19,99 przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego obowiązuje od r.

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online w telefonie 20100119

play pl resources pdf 2014 Regulamin Oferty w ramach taryfy Wspólny Internet dla Firm 4G LTE wraz z zawarciem Umowy głównej w taryfie Play Online dla Firm 4G LTE 18 GB, Play Online dla Firm 4G LTE 25 GB albo Play Online dla Firm 4G LTE 50 GB

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,

Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata

funduszeeuropejskie gov pl media 14581 12 lat doświadczenia w świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez prowadzenie Punktów Konsultacyjno Doradczych (PKD) Punktów Konsultacyjnych (PK), utworzonych przy LFR w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) 2 W zależności od liczby oferowanych usług – pkt 8 do powielenia

OFERTA REKLAMOWA. PKS w Bolesławcu Sp. z o.o Biurowiec, korytarz I piętro.

Katastrofa budowlana w Galerii Sudeckiej str 7 Wycieczka na

PDF Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu IDcom pl bip files idcom web pl projektu planu zrownowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu boleslawieckieg PDF Untitled pks boleslawiec pl OR 20 10 2017 pdf PDF

Oferta reklamowa portalu Mierzyn24.pl

Czytaj str 14 —› Czytaj str 2 —› Czytaj str 8 —› Czy znikną

mierzyn24 pl reklama oferta reklamowa 2015 pdf Oferta reklamowa portali internetowych Portale społecznościowe Mierzyn24 pl, Bezrzecze24 pl, Gumience24 pl, a także na stronie głównej portalu oraz na

Home back Next

instrukcja wypełniania oferty - NGO Kujawsko-Pomorskie

wypełniane piszemy „nie dotyczy”, a w przypadku pól liczbowych wpisujemy cyfrę „0” nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty 4 1) pierwszym naleŜy powtórzyć tytuł zadania ze strony 1 tytułowej (nazwa powinna 

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/upload/file/konkursy_2011/informacje_praktyczne/INSTRUKCJA_WYPELNIANIA_OFERTY.pdf

instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - RPO WM

1 Lut 2003 Informacje zawarte w systemie dotyczą m in nazwy programu Zawartość strony tytułowej generuje się automatycznie po uzupełnieniu właściwych wybraną ofertę (wzór oferty stanowi Załącznik nr 8 część B do wniosku

http://www.rpo.malopolska.pl/download/BONY 2015/Zal_nr_03_do__Regulaminu_konkursu_Instrukcja_wypelniania_WOD.pdf

Instrukcja do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w

równieŜ dostosowanie strony tytułowej formularza do wzoru określonego przez JeŜeli projekt dotyczy więcej niŜ jednej działalności gospodarczej, naleŜy wskazać wiele gospodarczej, zakup gruntów, zaproszenia do składania ofert, itd

https://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_07/383135683593c78081c70aae4b6636a1.pdf

Zapytanie ofertowe - Zespół Szkół im Marii Skłodowskiej-Curie w

20 Gru 2018 Skłodowskiej – Curie w Działoszynie” zaprasza do składania ofert Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej Tworzenie słowników przyspieszających definiowanie stron tytułowych w kosztorysach jednostkowej brutto podanej w formularzu Oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze

http://curie.pl/files/zapytanie ofertowe szkolenia.pdf

<