PDF- -Ośrodek Sportu i Rekreacji W Zamościu - pwszzamoscpl - Oferta Politechniki Lubelskiej dla biznesu. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej Lublin 2009

litechniki Lubelskiej Lublin 2009 Nauka Innowacje Marketing Biznes Politechnika Lubelska Centrum Innowac...

Description

Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej Lublin 2009

Nauka Innowacje Marketing Biznes

Politechnika Lubelska Centrum Innowacji,

Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Uniwersytet Jagielloński

Oferta Politechniki Lubelskiej dla biznesu

Oferta dla biznesu dostępna jest w serwisie internetowym na stronie głównej Politechniki Lubelskiej www.pollub.pl

Za prowadzenie oferty dla biznesu odpowiedzialne jest Biuro Rozwoju i Kooperacji Politechniki Lubelskiej

Politechnika Lubelska

O F E R TA D'LA B I Z N E S U

Nauka Innowacje Marketing Biznes Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej Lublin 2009

Projekt „NIMB

- Nauka,

Innowacje,

Marketing,

Biznes” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

nr umowy UDA-POKL.04.02.00-00-028/08-00

Opracował: Piotr Gorgol Autor ilustracji na tylnej okładce: Tomasz Gancarczyk.

Tytuł: NAUKOWIEC [SPECJALISTA OD MNOŻENIA].

Plakat nadesłany na konkurs Nauka Biznes

organizowany przez CITTRU oraz CIiZT PL.

Publikacja dofinansowana w ramach projektu „NIMB

- Nauka,

Innowacje,

Marketing,

Biznes” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr umowy UDA-POKL.04.02.00-00-028/08-00

Publikacja dystrybuowana bezpłatnie.

Nakład 1000 sztuk.

Wydano za zgodą Rektora Politechniki Lubelskiej

© Copyright by Politechnika Lubelska 2009

ISBN 978-83-7497-081-5

Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej Ul.

Bernardyńska 13,

SPIS TREŚCI

Wydział Elektrotechniki i Informatyki Instytut Informatyki Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć Katedra Elektroniki

Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział Inżynierii Środowiska

Wydział Mechaniczny Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych Katedra Inżynierii Materiałowej Katedra Inżynierii Procesowej,

Spożywczej i Ekotechniki Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej Katedra Mechaniki Stosowanej Katedra Automatyzacji Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Katedra Pojazdów Samochodowych Katedra Procesów Polimerowych Katedra Silników Spalinowych i Transportu Katedra Termodynamiki,

Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych

Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Katedra Ergonomii Katedra Finansów i Rachunkowości Katedra Marketingu Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa Katedra Zarządzania

Wydział Podstaw Techniki Instytut Fizyki Katedra Fizyki Stosowanej Katedra Metod i Technik Nauczania Katedra Podstaw Techniki

Jednostki Międzywydziałowe i Ogólnouczelniane Centrum Informatyczne Biblioteka Lubelskie Centrum Transferu Technologii Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej Biuro Rozwoju i Kooperacji

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Dyrektor Instytutu

Stanisław Grzegórski,

Osoba do kontaktu dr inż.

Marek Miłosz tel.

Działalność naukowo-badawcza: analiza obrazów cyfrowych

symulacja komputerowa systemów

bezpieczeństwo i ochrona informacji

współczesne systemy informatyczne w zarządzaniu

technologie sieciowe i bazodanowe

hurtownie danych i Business Intelligence

Wydział Elektrotechniki aa i Informatyki

• • • • • • • • •

Działalność usługowa: 1.

Prace koncepcyjne: • opracowanie strategii informatyzacji przedsiębiorstw

poziomu innowacyjności produktów systemów i narzędzi informatycznych

• planowanie przedsięwzięć informatycznych

• optymalizacja struktury systemów

• opracowanie nowych algorytmów przetwarzania danych cyfrowych

• opracowanie koncepcji budowy sieci komputerowych przewodowych i bezprzewodowych

• opracowanie koncepcji systemów bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie

• modelowanie danych i raportowanie strategiczne

• konsultacje z zakresu metod numerycznych i metod optymalizacji.

Prace badawczo-wdrożeniowe,

doradcze oraz usługi techniczne: • projektowanie i programowanie systemów informatycznych,

• doradztwo w zakresie wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

• projektowanie sieci komputerowych i ich zabezpieczeń

• doradztwo i nadzór nad przedsięwzięciami informatycznymi

programowanie i utrzymywanie serwisów internetowych we współczesnych technologiach

• analiza użyteczności istniejących serwisów internetowych i jej poprawianie

• doradztwo w zakresie kompleksowej informatyzacji firm

• mapowanie baz danych przedsiębiorstwa dla potrzeb raportowania operacyjnego i strategicznego

• ocena jakości oprogramowania,

sprzętu i sieci komputerowych

• administrowanie sieciami komputerowymi

• audyt przedsięwzięć informatycznych

• audyt i certyfikacja legalności oprogramowania

• realizacja szkoleń z zakresu współczesnych technologii informatycznych,

inżynierii oprogramowania oraz bezpieczeństwa informacji

• analiza procesów biznesowych,

ich usprawnianie i optymalizacja

• projektowanie i implementacja systemów zarządzania wiedzą i workflow

• realizacja obliczeń i symulacji na klastrze komputerowym.

Działalność edukacyjna: 1.

Studia podyplomowe „Współczesne Technologie Informatyczne” w dwóch specjalnościach: • Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych • Nauczanie informatycznych przedmiotów zawodowych 2.

Studia podyplomowe „Systemy Ochrony Informacji” w specjalności: • Bezpieczeństwo systemów informatycznych 3.

Kursy i szkolenia komputerowe dotyczące: • komputerowych technik biurowych

• projektowania aplikacji z wykorzystaniem UML

• projektowania i programowania baz danych (Oracle,

Progress,

Access,

MySQL i inne)

• usług w sieciach rozległych

Java,

Delphi,

PHP i inne

• programowania w systemach Mathematica i Matlab.

INSTYTUT PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTROTECHNOLOGII Dyrektor Instytutu

Henryka Stryczewska,

Henryka Stryczewska,

PL tel.

Działalność naukowo- badawcza

Zastosowania technologii nadprzewodnikowych – ograniczanie prądów zwarciowych,

separacja magnetyczna cieczy i substancji sypkich.

Technologie plazmowe i ich wykorzystanie w procesach ochrony środowiska – procesy oczyszczania gazów wylotowych,

dezynfekcja wody w basenach kąpielowych,

sterylizacja bądź fumigaca gleby.

Odnawialne źródła energii – wykorzystanie energii słonecznej generowanej w ogniwach fotowoltaicznych oraz ciepła w kolektorach słonecznych i pompach ciepła oraz do zasilania urządzeń wyładowczych.

Kompatybilność elektromagnetyczna.

Działalność wdrożeniowa i usługowa

Badania właściwości i wyznaczanie parametrów krytycznych materiałów i elementów nadprzewodnikowych w temperaturach kriogenicznych z elektromagnesem nadprzewodnikowym jako źródłem zewnętrznego pola magnetycznego oraz układem zasilania prądowego z kontrolowaną szybkością narastania prądu podczas pomiarów.

Badanie różnych typów wyładowań elektrycznych,

jako źródeł plazmy i ich wykorzystania w procesach dezynfekcji,

Projektowanie i wykonawstwo układów zasilania reaktorów plazmowych dla przemysłowych instalacji oczyszczania gazów wylotowych emitowanych do atmosfery w procesach wytwarzania,

przesyłu i użytkowania energii elektrycznej.

Badania dotyczące możliwości zasilania urządzeń technologicznych do obróbki wody w basenach kąpielowych,

urządzeń klimatyzacji i ogrzewania,

ze słonecznych kolektorów cieplnych,

pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych.

Projektowanie urządzeń i systemów: a.

nadprzewodnikowych – elektromagnesy,

plazmowych – ozonatory i reaktory łukowe wieloelektrodowe

magnetycznych i defektoskopowych.

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Osoba do kontaktu

Obliczenia obwodów nieliniowych oraz pól magnetycznych z wykorzystaniem nowoczesnych pakietów obliczeniowych i wirtualnych systemów kontrolno pomiarowych (Opera 2D/3D,

Flux 2D/3D,

Matlab,

Pspice,

Mathematica,

MathCad,

LabView).

Badania niezawodności działania i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia.

Pomiary skuteczności ochrony odgromowej,

także w obiektach zagrożonych wybuchem.

Pomiary elektryczności statycznej w zakładach przemysłowych.

Monitorowanie i ograniczanie zakłóceń elektromagnetycznych promieniowanych i przewodzonych oraz akustycznych.

Pomiary pól elektrycznych i magnetycznych emitowanych przez urządzenia elektryczne 12.

Badanie wpływu pola elektromagnetycznego na organizmy żywe.

Pomiary magnetyczne (stratność,

charakterystyka magnesowania),

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Działalność szkoleniowo-doradcza 1.

Studia podyplomowe „Technologie Informatyczne”,

systemy informacyjne Windows i Novell,

bazy danych i aplikacje biurowe,

Studia podyplomowe „Odnawialne źródła energii” obejmujące: a.

zintegrowane systemy fotowoltaiczne,

kolektory słoneczne i pompy ciepła,

projektowanie instalacji małej energetyki źródeł odnawialnych,

biomasa i biogaz w energetyce rozproszonej,

zagadnienia prawne w energetyce źródeł odnawialnych,

mała energetyka wodna i wiatrowa .

Kursy komputerowe dotyczące: a.

projektowania graficznego w programie AutoCAD,

komputerowych technik biurowych,

arkuszy kalkulacyjnych i biurowych baz danych,

usług w sieciach rozległych,

wirtualnych systemów kontrolno-pomiarowych,

Szkolenia dla kadry inżynierskiej lubelskich przedsiębiorstw branży elektrycznej z zakresu: a.

zastosowań technologii nadprzewodnikowych i plazmowych w energetyce,

odnawialnych źródeł energii,

pomiarów w środowisku kontrolno-pomiarowym LabView,

norm i metod badań magnetycznych i defektoskopowych.

KATEDRA NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH Kierownik Katedry

Jan Kolano,

Osoba do kontaktu mgr inż.

Janusz Urbański tel.

• optymalizacja struktur i algorytmów sterowania układów napędowych współczesnych dźwigów osobowych

• zastosowania transmisji szeregowej CAN w układach sterowania urządzeń przemysłowych

• diagnozowanie i monitorowanie układów i linii technologicznych sterowanych mikroprocesorowo

• metody matematycznej oceny techniczno-ekonomicznej układów napędu elektrycznego

• zagadnienia minimalizacji strat w maszynach prądu stałego i przemiennego pracujących w warunkach zmiennego obciążenia

• analiza wybranych własności indukcyjnych silników klatkowych,

w szczególności szybkobieżnych zasilanych napięciem o dużej częstotliwości

• optymalizacja parametrów eksploatacyjnych synchronicznych silników reluktancyjnych

• badanie właściwości komutacyjnych maszyn komutatorowych prądu stałego zasilanych napięciem stałym i odkształconym

• badanie układów zasilania reaktorów plazmowych (ozonatorów) do wytwarzania ozonu w warunkach plazmy niskotemperaturowej.

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Prace pomiarowo-analityczne oraz aparatura pomiarowo-badawcza:

KATEDRA SIECI ELEKTRYCZNYCH I ZABEZPIECZEŃ Kierownik Katedry

Piotr Kacejko

Osoba do kontaktu prof.

Piotr Kacejko tel.

Prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe:

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

• analiza oddziaływania na system elektroenergetycznych instalacji wytwórczych i odbiorczych przewidzianych do przyłączenia (ekspertyzy przyłączeniowe)

• analiza stanów ustalonych,

nieustalonych i awaryjnych w sieciach wysokiego,

średniego i niskiego napięcia

• dobór nastawień układów automatyki zabezpieczeniowej obiektów elektroenergetycznych wszystkich rodzajów

• pomiar i analiza jakości energii dostarczanej odbiorcom z sieci elektroenergetycznej

• konsultacje w zakresie problemów technicznych i ekonomicznych związanych z budową i eksploatacją odnawialnych źródeł energii

• pomiar jakości oświetlenia w pomieszczeniach wewnętrznych i na terenach otwartych

• badania niezawodności działania i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,

obiektów zagrożonych wybuchem,

pomiary elektryczności statycznej w zakładach przemysłowych

• budowa i wdrażanie systemów informatycznych wspomagających prace eksploatacyjne i projektowe w zakresie sieci elektroenergetycznych.

Laboratoria Katedry: • laboratorium automatyki zabezpieczeniowej

• laboratorium oświetlenia i instalacji elektrycznych

• laboratorium telemechaniki elektroenergetycznej.

Kursy i szkolenia: • cyfrowe układy automatyki zabezpieczeniowej i telemechaniki elektroenergetycznej

• rozproszone źródła energii w systemie elektroenergetycznym

• informatyka w elektroenergetyce.

KATEDRA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Kierownik Katedry

Paweł Żukowski,

Osoba do kontaktu dr inż.

Paweł Węgierek tel.

• modyfikacja właściwości materiałów przewodzących i półprzewodnikowych z wykorzystaniem technik jonowych

• badania temperaturowe parametrów elektrycznych elementów mikroelektronicznych w zakresie temperatur od

• analiza techniczna i ekonomiczna stosowania różnych rozwiązań w budowie rozdzielnic elektrycznych oraz stacji transformatorowo-rozdzielczych

• badanie parametrów aparatury łączeniowej i sterowniczej niskiego i średniego napięcia

• badanie oraz analiza systemów ochrony odgromowej oraz przepięciowej obiektów budowlanych

• ocena stanu technicznego obiektów budowlanych oraz urządzeń i instalacji elektrycznych stanowiących ich wyposażenie.

Szkolenia: • komputerowe wspomaganie projektowania nowoczesnych urządzeń i instalacji elektrycznych

• prace kontrolno-pomiarowe i badania diagnostyczne urządzeń elektroenergetycznych

• analiza ekonomiczna i kosztorysowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w branży elektroenergetycznej.

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Prace pomiarowo-analityczne oraz aparatura pomiarowo-badawcza:

KATEDRA ELEKTRONIKI Kierownik Katedry

Waldemar Wójcik

Osoba do kontaktu mgr inż.

Piotr Kisała,

Działalność naukowo-badawcza:

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Zespół Badawczy Komputerowych Systemów Diagnostyki i Sterowania Procesów • • • • • • • • • • • • • • • • • •

światłowodowe systemy monitorowania i diagnostyki,

analiza obrazów dla celów diagnostyki,

systemy regulacji procesu spalania,

algorytmy genetyczne w układach sterowania procesami technologicznymi,

światłowodowe czujniki naprężenia symulacja komputerowa systemów światłowodowych,

światłowodowe czujniki do zastosowań przemysłowych,

rozłożone czujniki światłowodowe,

światłowody specjalne do zastosowań w technice czujnikowej,

kryształy fotoniczne do zastosowań czujnikowych,

światłowodowe siatki Bragga w zastosowaniu czujnikowym i telekomunikacyjnym,

elementy optyki zintegrowanej,

kryształy ciekłokrystaliczne do zastosowań czujnikowych

Zespół Badawczy Zaawansowanych Technik Telekomunikacyjnych • nowe elementy optoelektroniczne w sieciach teleinformatycznych (optyczne matryce przełączające,

planarne optyczne obwody scalone),

• zarządzanie sieciami optycznymi,

• techniki sieciowe dla sieci całkowicie optycznych,

• telekomunikacja bezprzewodowa,

• pomiary i przetwarzanie sygnałów 16

Działalność usługowa: 1.

Prace koncepcyjne: • diagnostyka procesów spalania pyłu węglowego w przemysłowych kotłach energetycznych

• pomiary parametrów procesu spalania w warunkach wysokich temperatur,

zapylenia oraz przy obecności wibracji

• pomiary parametrów i algorytmów sterowania procesów technologicznych w warunkach przemysłowych

• optyczne (aktywne i pasywne) pomiary stężeń gazów

• algorytmy przetwarzania i analizy danych cyfrowych

• opracowanie koncepcji budowy sieci komputerowych przewodowych i bezprzewodowych

• opracowanie nowych układów sterowania procesami przemysłowymi

• pomiary i diagnostyka urządzeń elektroniki przemysłowej

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Prace badawczo-wdrożeniowe,

doradcze oraz usługi techniczne: • diagnostyka i monitoring procesu spalania metodami optycznymi

• programowanie specjalizowanych układów mikroprocesorowych

• projektowanie specjalizowanych układów cyfrowych

• projektowanie systemów informatycznych i teleinformatycznych

• administrowanie sieciami komputerowymi

• doradztwo w zakresie wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych

• projektowanie sieci komputerowych i ich zabezpieczeń

• doradztwo i nadzór nad przedsięwzięciami informatycznymi

• ocena jakości oprogramowania,

sprzętu i sieci komputerowych

• projekty dedykowanych układów elektronicznych w systemach automatyki,

elektroniki i energoelektroniki

• doradztwo i nadzór nad przedsięwzięciami z zakresu automatyzacji i diagnostyki procesów przemysłowych

Aparatura pomiarowo-badawcza wykorzystywania przy pracach pomiarowo-analitycznych: • reflektometr: 1300nm,

1550nm

• analizatory widma elektrycznego 0÷1,8GHz (HP,

ANDO)

• analizatory widma optycznego: 200÷1700nm,

Anritsu,

Avantes,

Bruker Optics)

• generatory funkcyjne (Sony)

• sprzęt optomechaniczny (Newport,

Thorlabs)

• kamera termowizyjna firmy TERMACAM (zakres pomiarowy:

• kamera wysokotemperaturowa z osprzętem (zakres widmowy: 350÷1000nm,

rozdzielczość matrycy: 320x240pikseli,

kontrola temperatury obiektywu pozwalająca na pracę w temperaturze do 1700ºC),

• sondy światłowodowe do monitoringu płomienia w kotłach energetycznych wraz z układami do rejestracji sygnałów (rozwiązanie własne),

• oscyloskop cyfrowy firmy LeCroy (4 kanały,

1GHz,

5Gsampli/kanał),

• analizator częstotliwości firmy Agilent (zakres częstotliwości 122μHz÷100Hz,

4 kanały,

• analizator częstotliwości firmy HP (9kHz 1,8GHz),

• generatory funkcyjne firmy Tektronix,

• oscyloskopy firmy Tektronix (m.in.

150 MHz,

250 MHz),

• komputer przemysłowy w standardzie PXI wyposażony w:

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

jednostkę sterującą (procesor dwurdzeniowy,

RAM 2GB,

120GB HDD,

zintegrowana karta sieciowa GbE),

• karty do pomiaru temperatury (PXI): rozdzielczość 24bity,

dokładność: 0,42°C dla termopar typu J,

kompensacja zimnych końców termopar,

• 16-to portową kartę interfejsu szeregowego RS232 (PXI) z okablowaniem,

• karty interfejsu szeregowego RS485 (PXI),

• uniwersalną kartę we-wy (PXI): 8 prądowych (±20mA) wejść analogowych o rozdzielczości 16bit,

• uniwersalną kartę we-wy (PXI): 80 wejść analogowych,

maksymalna szybkość akwizycji 1,25Msampli/s,

• kartę do przechwytywania obrazów (kolor) (PXI): wejścia analogowe: NTSC,

S-Video,

RS-170,

CCIR,

definiowany obszar akwizycji obrazu (region of interest),

• kartę do przechwytywania obrazów (kolor) (PXI): wejście cyfrowe: CameraLink (Base,

Medium),

definiowany obszar akwizycji obrazu (region of interest)

• przemysłowe cyfrowe urządzenia rejestrujące firmy GURU,

• układ do badania światłowodowych czujników naprężeń i rozkładu naprężeń (projekt i wykonanie własne).

Laboratoria Katedry • • • • • • • • •

Laboratorium Optoelektroniki Laboratorium Elektroniki Laboratorium Układów Elektronicznych Laboratorium Sieci Komputerowych Laboratorium Sieci IP Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Laboratorium Programowania Niskopoziomowego Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Laboratorium Modelowania i Animacji 18

• Laboratorium Systemów Multimedialnych • Laboratorium Administrowania Sieciami Komputerowymi • Laboratorium Sztucznej Inteligencji

Studia Podyplomowe • Multimedialne Systemy Teleinformatyczne obejmujące: • Protokoły transmisji multimedialnych • Bezpieczeństwo usług multimedialnych • Routing transmisji multimedialnych • Integrację usług multimedialnych • Jakość usług multimedialnych • Usługi w sieciach multimedialnych • Inżynierię ruchu multimedialnego

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

• Administrowanie Sieciami Komputerowymi • Sieci IP • Sieci TCP/IP • Sieci LAN • Routing w sieciach IP • Podstawy administrowania systemem Windows • Podstawy administrowania systemem Linux • Serwery usług sieciowych • Wykorzystanie systemu Windows w sieciach LAN • Wykorzystanie systemu Linux w sieciach LAN • Usługi w sieciach TCP/IP • Diagnostyka sieci komputerowych • Bezpieczeństwo sieci i usług • Sieci bezprzewodowe • Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych • Systemy telefonii VoIP • Telekomunikacja Światłowodowa • Elementy optoelektroniczne • Światłowody i kable światłowodowe • Sieci optyczne • Kodowanie informacji • Prawo własności intelektualnej • Kompresja sygnałów • Sieci LAN • Pomiary optycznych parametrów sieci • Sieci WDM,

DWDM i HWDM • Sieci PON

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY Dziekan Wydziału

Bogusław Szmygin,

Wydział Budownictwa i Architektury

Osoba do kontaktu mgr Marcin Kneć Laboratorium Budownictwa tel.

Normowe badania wyrobów:

Cement PN-EN 197-1:2002 • analiza chemiczna (odczyn,

żelaza)

• badanie stałości objętości

• oznaczanie czasów wiązania

• badanie wytrzymałości na ściskanie

• badanie wytrzymałości na zginanie.

Kruszywo PN-EN 12620:2004 • pobieranie próbek

• oznaczenie składu ziarnowego

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych

• oznaczenie nasiąkliwości

• oznaczenie mrozoodporności

• oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie.

Beton PN-EN 206-1:2003 • pobieranie próbek do badań

• analiza chemiczna (odczyn,

żelaza)

• badanie wytrzymałości na ściskanie

• oznaczenie wodoszczelności

• oznaczenie nasiąkliwości

• oznaczenie mrozoodporności

• oznaczenie gęstości objętościowej

• badanie konsystencji mieszanki

• badanie zawartości powietrza w mieszance.

Nawierzchnie drogowe • badanie modułu sztywności sprężystej

• badanie trwałych odkształceń mieszanek mineralno-asfaltowych

Badania chemiczne • cementu

Badania i ocena techniczna wyrobów:

Badania techniczne podstawowych cech wytrzymałościowych i fizycznych innych materiałów budowlanych: • wytrzymałość na ściskanie

• wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu

• wytrzymałość na zginanie przy rozłupywaniu

gęstość objętościowa,

Badania mineralogiczne kruszyw wykorzystywanych w budownictwie i drogownictwie.

Badania fazowe naturalnych i syntetycznych surowców mineralnych.

Badania zawartości azbestu w materiałach budowlanych .

Ocena przydatności surowców mineralnych w inżynierii środowiska,

Badania i analizy cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych.

Badania elementów betonowych i żelbetowych.

Badania wytrzymałościowe betonu metodami nieniszczącymi.

Badania drgań,

przemieszczeń i odkształceń budynków,

konstrukcji i podłoża gruntowego.

Ocena stanu technicznego konstrukcji.

Wykonanie pomiarów aerodynamicznych w tunelu aerodynamicznym z warstwą przyścienną.

Badania wydajności elementów instalacji wentylacyjnej.

Wydział Budownictwa i Architektury

Sklejka • oznaczanie gęstości i wilgotności PN- EN 322-1999

• badanie wytrzymałości na rozciąganie PN-82/D-04242

• badanie wytrzymałości na ściskanie PN-74/D-04241

• badanie wytrzymałości na zginanie PN-EN 310.1994

• badanie jakości sklejenia PN-EN 314-22001.

Badania przepływu płynów.

Opracowania dotyczące zawilgocenia i zasolenia: • analizy chemiczne soli budowlanych rozpuszczalnych w wodzie

• badania wilgotności materiałów metodą laboratoryjną i nieinwazyjną

• opracowywanie map zawilgocenia obiektów.

Wydział Budownictwa i Architektury

Wykonywanie badań technologicznych i chemicznych,

związanych z konserwacją obiektów zabytkowych: 1.

Elewacje obiektów zabytkowych: • badania stanu zachowania,

przyczyny zniszczeń oraz metody konserwacji

• badania kolorystyki pierwotnej,

składu tynków i elementów dekoracyjnych.

Kamienne obiekty zabytkowe: • badania stanu zachowania,

opracowywanie technologii konserwacji

• ustalenie składu zapraw sztukatorskich (wypełniacz,

Sztukaterie: • ustalenie składu zapraw sztukatorskich (wypełniacz,

Materiały konserwatorskie i budowlane: • badania materiałów konserwatorskich i budowlanych,

ich przydatność oraz skuteczność w konserwacji zabytków

• zaprawy do uzupełniania ubytków

• zaprawy do wykonywania odlewów

• tynki do specjalnego zastosowania (osuszające,

• impregnaty wzmacniające i hydrofobizujące

• środki do wykonywania barier przeciwkapilarnych.

Ekspertyzy: 1.

Ekspertyzy techniczne w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego: • obiektów budowlanych

• elementów budowlanych: • ekspertyzy z zakresu konstrukcji żelbetowych

• ocena stanu technicznego konstrukcji

• badania sklerometryczne wytrzymałości materiałów

• ekspertyzy dotyczące izolacji wodnych.

Ekspertyzy i doradztwo w zakresie inżynierii wiatrowej i aerodynamiki budowli.

Ocena stanu zachowań elementów kamiennych,

tynków i zapraw w budynkach zabytkowych.

Ekspertyzy modernizacji węzłów cieplnych,

Opinie dotyczące metod utylizacji azbestu.

Opracowanie technologii: Receptury mieszanki mineralno-asfaltowej na nawierzchnie drogowe.

Wykorzystania materiałów i odpadów w budownictwie.

Robót wykończeniowych i sposobu ich napraw.

Metod usuwania nawarstwień powierzchniowych kamiennych obiektów zabytkowych.

Konserwacji sztukaterii oraz kamiennych obiektów zabytkowych.

Oferta szkoleniowa: 1.

Komputerowe wspomaganie projektowania – ALGOR,

ABAKUS,

FLUENT.

Normy projektowania konstrukcji budowlanych (Eurocody).

Inne opracowania:

Wydział Budownictwa i Architektury

Projekty: • betonu i mieszanek betonowych

obiektów budowlanych i inżynierskich

• rozbiórki obiektów budowlanych

• strategii przedsiębiorstwa (biznes plan)

oferta powierzchnie biurowe i innowacyjne usługi świadczone przez Krakowski park technologiczny w budynku mpti

Oferta Promocyjna Play Online dla Firm 4G LTE 19,99 przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego obowiązuje od r.

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online w telefonie 20100119

play pl resources pdf 2014 Regulamin Oferty w ramach taryfy Wspólny Internet dla Firm 4G LTE wraz z zawarciem Umowy głównej w taryfie Play Online dla Firm 4G LTE 18 GB, Play Online dla Firm 4G LTE 25 GB albo Play Online dla Firm 4G LTE 50 GB

oferta regionalnej sieci PK KSU dla przedsiębiorców Województwo śląskie PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH,

Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata

funduszeeuropejskie gov pl media 14581 12 lat doświadczenia w świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez prowadzenie Punktów Konsultacyjno Doradczych (PKD) Punktów Konsultacyjnych (PK), utworzonych przy LFR w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) 2 W zależności od liczby oferowanych usług – pkt 8 do powielenia

OFERTA REKLAMOWA. PKS w Bolesławcu Sp. z o.o Biurowiec, korytarz I piętro.

Katastrofa budowlana w Galerii Sudeckiej str 7 Wycieczka na

PDF Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu IDcom pl bip files idcom web pl projektu planu zrownowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu boleslawieckieg PDF Untitled pks boleslawiec pl OR 20 10 2017 pdf PDF

Oferta reklamowa portalu Mierzyn24.pl

Czytaj str 14 —› Czytaj str 2 —› Czytaj str 8 —› Czy znikną

mierzyn24 pl reklama oferta reklamowa 2015 pdf Oferta reklamowa portali internetowych Portale społecznościowe Mierzyn24 pl, Bezrzecze24 pl, Gumience24 pl, a także na stronie głównej portalu oraz na

Oferta sponsoringu ogólnopolskiej konferencji Internet w badaniach

Warto sponsorować lokalny sport - Bank BPS

OFERTA SPONSORSKA Sponsor Wspierający 6 zaproszenie przedstawiciela Sponsora na konferencję prasową 7 umieszczenie oraz w dodatku festiwalowym dziennika ogólnopolskiego mediom (prasa, radio, telewizja, Internet) Beskid o o o OFERTA SPONSORSKA Ojczyzna była z Nas dumna

Oferta szkoleń członków rad pedagogicznych. rok szkolny 2010/11

Centrum Doskonalenia Nauczycieli - PCG Edukacja

i wiedzy Przygotowana Oferta szkoleń stanowi przede wszystkim odpowiedź na Państwa W ich ramach mogą Państwo zaplanować i zrealizować szkoleniowe rady pedagogicz członków społeczności klasowej, otwarta komunikacja W przededniu nowego roku szkolnego prezentujemy Państwu ofertę szkoleń

OFERTA SZKOLEŃ. PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ 2014r. podnoszących kompetencje zawodowe pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia

Untitled - Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

październik grudzień 2014 r Przy wykorzystaniu Kryteria oceny ofert po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych 3 W trakcie szkolenia przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych omówili prawne regulacje  31 Gru 2017 październik – grudzień

OFERTA SZKOLEŃ VISION GROUP!! INSTRUKCJA OBSŁUGI MEDIÓW SZKOLENIA KRYZYSOWE PUBLIC AFFAIRS SOCIAL MEDIA WYSTĄPIENIA PUBLICZNE SZTUKA PREZENTACJI

Kompendium 2013 - Leonardo da Vinci

PDF Instrukcja obsługi Retigo sro retigo cz retigo instrukcja obslugi dm pl 02 15 pdf PDF wykaz kursów oferowanych przez instytucje szkoleniowe działąjące wup kielce pl images stories Instytucje 25 08 2015 pdf

Home back Next

Oferta Politechniki Lubelskiej dla biznesu - brikpollubpl

brik pollub pl files 2010 11 oferta559962 pdf Oferta dla biznesu dostępna jest w serwisie internetowym na stronie głównej Politechniki Lubelskiej pollub pl Za prowadzenie oferty dla biznesu odpowiedzialne jest Biuro Rozwoju i Kooperacji Politechniki Lubelskiej

https://www.brik.pollub.pl/site_media/site_media/storage/files/2010-11/oferta559962.pdf

ENIA] NAUKOWIEC [SPECJALISTA OD MNO Oferta Politechniki

brik pollub pl 2010 07 oferta pl dla biznesu pdf

https://www.brik.pollub.pl/site_media/site_media/storage/files/2010-07/oferta_pl_dla_biznesu.pdf

AKTUALNOŚCI Z rzu t so ny :h p/w eil

dl cm uj krakow pl 8080 Content 2789 thumbnail pdf

https://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/Content/2789/thumbnail.pdf

<